Skip to main content

Pri masívnej zmene vo fungovaní podniku, akou je jeho digitálna transformácia, stojí vedenie a zamestnanci pred veľkými výzvami. Digitálna transformácia prináša do podnikov komplexné zmeny. Ak s jej výzvami nebudú zamestnanci držať krok, je viac ako pravdepodobné, že zlyhá. Preto je jednou z úloh vedenia získať si zamestnancov pre transformačné zámery, a posilniť kultúru podniku v duchu zmien. A práve zmena kultúry je často najnáročnejšou súčasťou transformácie. Ako pomôcť zamestnancom adaptovať sa na budúce zmeny? Ako urobiť prvé kroky k ich príprave na ne?

Diskutujte o zmenách

Žiadna transformácia nemôže byť úspešná bez komunikácie. Zamestnanci majú tendenciu odolávať zmenám, dokonca sa proti nim postaviť. V tejto súvislosti je kľúčové viesť so zamestnancami dialóg, a vytvoriť priestor pre diskusiu. Otvorený dialóg by mal začať zhora, a mal by zahŕňať všetky úrovne zamestnancov.

Tieto komunikačné linky musí manažment udržiavať otvorené aj počas a po ukončení transformácie, a neustále žiadať zamestnancov o spätnú väzbu. Najmä v počiatočných fázach zmien je celofiremná komunikácia nanajvýš dôležitá.


Investujte do vzdelávania

Zamestnanci musia v prvom rade pochopiť „prečo“ robiť digitálnu zmenu. Ak necháte ľudí porozumieť dôvodom zmeny a uistíte sa, že majú jasnú predstavu o tom, čo sa zlepší, urobíte zásadný krok pre všetky ďalšie opatrenia, ktoré prídu. Len pochopenie a odvážna vízia nestačia, aby sa transformácii darilo.

Úspešne transformujúce sa spoločnosti investujú do rozvoja nových zručností svojich zamestnancov, aby držali krok s rýchlo sa rozvíjajúcim a dynamickým prostredím. Je dôležité zaviesť vzdelávací program pre zamestnancov, aby sa dozvedeli o zmenách, ktoré digitálna transformácia prinesie, a získali príslušné zručnosti. Mali by ním prejsť všetci zamestnanci, bez ohľadu na to, na ktorej úrovni alebo oddelení sú.


Pracujte na angažovanosti zamestnancov

Digitálnej transformácie sa dá ľahšie dosiahnuť prostredníctvom angažovaných zamestnancov.

Zlepšením internej angažovanosti sa budú zamestnanci cítiť viac cenení a naplnení, vďaka čomu budú otvorenejší zmenám.

 

Digitálna transformácia nie je len o technológiách. Ale hlavne o spôsobe, akým sa spoločnosť pripraví organizačne, ako motivuje, povzbudzuje a napĺňa svojich zamestnancov, investuje do vzdelávania a podporuje kultúru na pracovisku, to všetko zohráva dôležitú úlohu pri úspešnom zavádzaní zmien.

Diskusia