Skip to main content

Hovorí, že nad dátami zo zariadení sa treba zamýšľať tak, aby dokázali prinášať benefit. Úlohou riešení je zautomatizovať zber dát, a poskytnúť manažmentom komplexný report pre ďalšie rozhodnutia a rozvoj podniku. Podľa jeho hodnotenia so zberom a spracovaním dát to na trhu pokrivkáva. Dnes podniky vyhodnocujú najmä pohľady na vyťaženosť stroja alebo zamestnanca. O automatizovanom zbere a spracovaní dát z výrobných zariadení a procesov sme sa rozprávali s Richardom Janáčom, obchodným riaditeľom SOVA Digital.

Ako zbierajú podniky dáta zo zariadení? Rozumejú podstate a efektom práce s dátami?

Zber dát nie je zďaleka bežnou záležitosťou. Ak ich aj podniky zbierajú, zväčša ich nevyhodnocujú. Dáta zo zariadení sa dnes spravidla odpisujú ručne. Podniky si však uvedomujú, že pri takomto zbere vznikajú chyby a problémy. Začínajú chápať, že relevantnosť automatizovaného zbierania dát, zberu kde nevstupuje človek, je ďaleko vyššia. Pri automatickom zbere máte istotu, že zbierate potrebné dáta. Pri „ručnom“ zbere zachytíte základné parametre, ale potenciál dát je ďaleko vyšší. A práve na rozvoji tohto potenciálu pracujeme dnes aj my.

Richard Janáč, obchodný manažér – SOVA Digital

OTESTUJTE SI
čo vám môže priniesť zber dát.
Priamo u vás, na vami vybranom stroji.

Viac o zbere dát

Prečo podniky zotrvávajú pri ručnom zbere?

Je to najjednoduchšia forma zberu dát z výroby, podniky boli zvyknuté zbierať dáta z výrobných procesov už v minulosti, hlavne pre účely kalkulácie miezd pracovníkov. Problém je, že papier znesie čokoľvek. Vzniká tu však veľký priestor na omyly. Ako zo strany operátora, tak aj pri ďalšom vyhodnocovaní dát. Hlavne, pri manuálnom zbere dát chýba istota správnosti, a v mnohých prípadoch i včasnosti informácií pre ďalšie rozhodovanie.

Pri automatickom zbere máte istotu, že zbierate potrebné dáta. Pri „ručnom“ zbere zachytíte základné parametre, ale potenciál dát je ďaleko vyšší. A práve na rozvoji tohto potenciálu pracujeme dnes aj my.

Aké dáta dnes podniky sledujú primárne, a kam by mali nasmerovať svoju pozornosť?

Teraz sa s podnikmi pozeráme, či stroj funguje, či nefunguje, ale do budúcnosti pôjde o komplexnejšiu diagnostiku, kedy dáta odhalia, ako je stroj využívaný, či funguje efektívne, pri ktorých činnostiach sa vyskytujú problémy, prestoje… V ďalšej fáze teda pripravujeme podniky na použitie analytiky. Podnikom dnes dávame základný nástroj – informácie, na ktorých môžu stavať ďalej. Z reportov však môžu do budúcnosti vytiahnuť ďaleko viac. Napríklad, pri ručnom zbere vidíte stav zariadenia v aktuálnom momente, keď sa naň pozriete, ale dostať sa k celotýždennému vyhodnoteniu, to už nie je také jednoduché. Automatické zbery spracované do záznamov nám to však povedia. Toto si však podniky zatiaľ neuvedomujú dostatočne.

Čo považujete z pohľadu vašej ponuky podnikom za kľúčové?

Našim benefitom je, že sa sústreďujeme na manažment, kdežto väčšina firiem sa sústreďuje len na  technickú stránku zberu. Prídu s ponukou: „vieme vám napichnúť stroj, a robte si s dátami čo chcete“. My sa sústreďujeme na zber dát, cez ktorý získame informácie, ako sú stroj, či prevádzka vyťažené, a aké ďalšie kroky by mal podnik urobiť. Prichádzame s niečím, čo by malo byť hlavne pre manažmenty nielen zaujímavé, ale aj samozrejmé. Manažérom dávame prehľad o výrobe a prevádzke zariadení. Snažíme sa im dávať „kľudný spánok“, odbúravať stresy. Nemusia sa zbytočne zaoberať tým, čo sa dá robiť automaticky, ťahať to do zdĺhavých procesov, keď sa dá zber riešiť automaticky. Manažér sa má venovať rozvoju firmy, a neriešiť operatívu.

Podnikom dnes dávame základný nástroj – informácie, na ktorých môžu stavať ďalej. Z reportov však môžu do budúcnosti vytiahnuť ďaleko viac.

Nie je bežné, aby manažéri mali tieto informácie k dispozícii?

Nie je to bežné. Manažéri tento druh informácií nemajú k dispozícii. Preto vytvárame ponuku reálneho pohľadu na stav výrobných zariadení, a odporúčame ako výsledky zberu využiť ďalej na podporu rozvoja podniku. Naše reporty sú jednoznačne nástrojom pre manažmenty podnikov. Zber dát dáva podniku reálny pohľad ako na tom je. Ak chce zvyšovať produktivitu, znižovať náklady, dosahovať lepšie výsledky… Vždy sa s klientom bavíme o súbore informácií. Benefit je v tom, že dáta sú neoklamateľné, sú správne, dá sa na ne spoľahnúť. Okrem zreálnenia pohľadu manažmentu do prevádzok, napríklad aj pre podporu argumentov zamestnancov pri tlakoch na zvyšovanie výkonu.

V čom sú vaše benefity oproti iným riešeniam, napríklad voči výrobcom strojov, ktoré majú implementovaný zber dát v zariadení?

Niektorí výrobcovia zariadení zber dát v ponuke majú, iní nie. Ale pointa našej ponuky je v tom, že keď je na dielni niekoľko rozličných zariadení, dnes sa nenájde jedna firma, ktorá by to všetko zjednotila. Každý výrobca má metodiku na zber dát, ale nikto to nedostane do centrálneho reportu, a práve toto robí SOVA Digital. Nejde len o fyzické zapojenie do stroja. My vieme poskytnúť pohľad na všetky stroje na prevádzke. Pre podniky a manažmenty je dôležitý práve tento komplexný report, ktorý vám nikto iný neposkytne. Zbery robíme neinvazívne. Pri jednotlivých strojoch a zariadeniach vieme poskytnúť niekoľko možností a riešení zberu. Pokiaľ sa však napájame na zariadenie, chceme, aby tam bola údržba od zákazníka.

Ale pointa našej ponuky je v tom, že keď je na dielni niekoľko rozličných zariadení, dnes sa nenájde jedna firma, ktorá by to všetko zjednotila. Každý výrobca má metodiku na zber dát, ale nikto to nedostane do centrálneho reportu, a práve toto robí SOVA Digital.

Ako hodnotíte svoju pozíciu na trhu? Akým smerom sa chcete v tomto segmente posúvať?

Naša ponuka je na trhu jedinečná, nemáme konkurenciu. Zamýšľame sa nad tým, kam sa posunúť ďalej, a vidíme veľký priestor pre ďalší rozvoj. Zbierať dáta vedia mnohí, ale potom, čo s dátami ďalej? Pozornosť sústreďujeme nielen na to, že dáta zbierame, ale aj na to ako ich spracovávať. Máme vyvinutý SMART portál, a v ňom dáta vyhodnocujeme. Pre nás a našich klientov je pri zbere dát jednoznačná istota, že investícia do zberu vygeneruje ďalší zisk, citeľné a merateľné prínosy. Zaujímavým, prvým efektom, ktorý zaznamenávame, je psychologický efekt, ľudia si už nezoberú na zodpovednosť zavádzať, a tak vzrastá produktivita v priemere až o 15%.

Z akých prevádzok dnes najčastejšie zbierate dáta?

Najčastejšie skúsenosti máme s dvoma typmi zariadení – CNC obrábacími centrami a lismi. Pri lisoch napríklad zachytávame aj prevádzkové parametre. Každý lis poskytne informácie o výlisku, že sa vylisoval pri určitej teplote, pod určitým tlakom, ale hodnota sa nikde neuchová. My tieto parametre zachytíme a uložíme do databázy, ktorá sa dá spätne vyhodnotiť, a vrátiť sa k parametrom konkrétneho výlisku. Poskytujme tak možnosť vojsť do výrobného procesu, pri akých parametroch výrobok vznikol. To má napríklad opodstatnenie pri reklamáciách, či hodnotení kvality.

Prvým efektom, ktorý zaznamenávame, je psychologický efekt, ľudia si už nezoberú na zodpovednosť zavádzať, a tak vzrastá produktivita
v priemere až o 15%.

Ako podniky reagujú pri predstave o vstupe do zariadenia s ďalšou technológiou? Nemajú zo zberu obavy?

Áno, pomerne často počujeme „my si do strojov siahať nedáme“. Samozrejme, chápeme tieto obavy, ale pri našich riešeniach sú neopodstatnené. Zariadenia neotvárame, nevstupujeme do nich. Napájame sa netechnicky, a informácie zbierame bez zásahu do zariadenia. Zber zavádzame aj procesne, a v prípade potreby vieme efektívne prepojiť ručný a automatický zber. Na niektoré stroje sa pri prvom pohľade nedá napojiť, ale my sa snažíme prinášať aj tu relevantné riešenia.

Diskusia