Skip to main content

Podniky s opakovanou výrobou sú postavené pred výzvy – predvídať, čo najrýchlejšie reagovať a pripraviť sa odpovedať na rastúce požiadavky dynamicky sa meniaceho trhu. Flexibilita a efektivita procesov je v digitalizovanom podniku postavená na využití dát. O tom, ako a kde zbierať dáta, aké sú technologické trendy zberu, či kde číhajú problémy a kritické situácie spojené s dátami, sme sa rozprávali s Robinom Mitanom, riaditeľom spoločnosti SIDAT Digital, členom skupiny SOVA Group. 

Ako dnes podniky zbierajú dáta? Aké sú technologické trendy, možnosti zberu dát z podnikových procesov?

Zber dát z procesov vo firmách je stále veľmi individuálny. Niektoré firmy sú v tejto oblasti relatívne ďaleko, majú vyriešený automatizovaný zber dát a takisto nastavenú i stratégiu kam sa chcú vo finále dostať, niektoré sú naopak stále v začiatkoch, a využívajú hlavne „papierovú formu“ zberu dát, ktorú fyzicky realizujú pracovníci. Všeobecný trend vo firmách je maximalizovať „automatizovaný zber dát“ bez zásahu pracovníkov, nakoľko manuálny zber dát pracovníkmi na rôznych úsekoch vždy prináša potenciálne komplikácie.

Robin Mitana

Viac o digitalizácii procesov v podnikoch so sériovou výrobou v rozhovore s aplikačným špecialistom Milanom Lokšíkom.

Prečítať rozhovor

Kde, ako a aké dáta by mal podnik zbierať?

Každá firma je individuálna a má iné ciele, zámery, každá je v inom štádiu implementácie digitalizácie. Firma by si mala v prvom rade sama stanoviť a spracovať, i s prípadnou externou pomocou stratégiu digitalizácie, čo konkrétne očakáva po zrealizovaní digitalizácie a zberu dát. Na základe týchto očakávaní je možné stanoviť aké typy dát, z akých procesov a v akých časových intervaloch je potrebné zbierať. Je to teda akýsi systém ťahu nie tlaku. Nemáme veľmi dobré skúsenosti s postupom, kde sa na začiatku povie, že „budeme zbierať všetko“ a potom uvidíme, čo sa z toho dá dostať. Každopádne, odkrývame hodnoty ukryté v dátach pre ďalší rozvoj podniku.

Všeobecný trend vo firmách je maximalizovať „automatizovaný zber dát“ bez zásahu pracovníkov, nakoľko manuálny zber dát pracovníkmi
na rôznych úsekoch vždy prináša potenciálne komplikácie.

Kde dnes vidíte úskalia monitoringu v podnikoch?

Monitoring je prvým krokom v celkovom procese digitalizácie firmy. Monitoring zvyčajne odhalí, aký je aktuálny stav vo firme, resp. v daných procesoch. Veľakrát príde k prekvapeniu, nakoľko presvedčenie o aktuálnom fungovaní firmy býva často diametrálne odlišné ako je realita. Takže logicky dochádza ku komunikačným problémom a nedorozumeniam. Je preto veľmi odporúčané pre manažment vysvetliť zámery takéhoto projektu pracovníkom pred jeho realizáciou.

Ktoré miesta výroby a logistiky dnes vnímate ako najkritickejšie?

Najkritickejšie procesy zberu dát sú zvyčajne tie, kde vstupuje človek. Preto je dobré v prvom rade sa zamyslieť ako v maximálnej možnej ale rozumnej miere odbúrať zo systému zberu dát „ľudský faktor“. Samozrejme, stále zostanú procesy kde toto možné nebude, i v týchto procesoch je však zvyčajne možné nájsť spôsob ako eliminovať nepresné, resp. nespoľahlivé manuálne zadávanie dát človekom.

Mnohé z podnikov zbierajú veľké množstvá údajov, ale nevedia z nich dostať kľúčové informácie. Kedy sa im to bude dariť?

V prvom rade je potrebné mať dobre premyslenú celkovú stratégiu digitalizácie. Kde je firma aktuálne, kam sa chce v akom časovom horizonte dostať, v akých krokoch sa bude postupovať, aké sú riziká, koľko zdrojov na to musí vyčleniť, či je daný cieľ vôbec realizovateľný, a či sa daná investícia vôbec niekedy vráti. Bez kvalitného plánu sa dá ťažko očakávať naplnenie očakávaní. Takisto je veľmi odporúčané overiť si zámer na pilotnom projekte, poučiť sa z neho, a až následne realizovať rozsiahlejšie projekty.

Monitoring je prvým krokom v celkovom procese digitalizácie firmy. Monitoring zvyčajne odhalí, aký je aktuálny stav vo firme, resp. v daných procesoch. Veľakrát príde k prekvapeniu, nakoľko presvedčenie o aktuálnom fungovaní firmy býva často diametrálne odlišné ako je realita.

Dáta nie je potrebné len vyzbierať, ale hlavne spracovať  a vyhodnotiť. Ako je v podnikoch využívaná dátová analytika?

Moja všeobecná skúsenosť je taká, že pokiaľ sa dáta zbierajú, sú primárne určené pre potreby monitoringu alebo tvorby reportov, ktoré požaduje manažment, materská spoločnosť, akcionári. Takže sa vlastne sleduje, čo sa aktuálne deje, alebo čo sa v minulosti stalo. Pritom cieľom by malo byť takisto zo zozbieraných dát vytiahnuť informáciu prečo sa tak deje, čo je skutočná príčina napr. úzkeho miesta v procese, a ako ho do budúcnosti predikovať a eliminovať. Odkrývať hodnoty ukryté v dátach pre ďalší rozvoj podniku. Stretávame sa s dvoma hlavnými problémami prečo sa tak nedeje – pracovníci sú pod veľkým časovým tlakom, a na podobné úlohy jednoducho nemajú časový priestor, a rovnako komplexita dnešných technológií, a tým i zbieraných dát, je veľmi veľká a ich spracovanie, vyhodnocovanie a hlavne porozumenie nie je jednoduché.

Podniky nevedia zbierať dáta zo starších strojov a zariadení, pretože na to nie sú technologicky pripravené. Ako riešiť takúto situáciu?

V prvom rade je potrebné položiť si otázku, prečo chce firma z daného zariadenia zbierať dáta a čo má byť výsledkom. Stačí vedieť koľko dané zariadenia pracuje, čaká, je v poruche, je vypnuté? Alebo sú potrebné i ďalšie údaje, napríklad o príčinách stavov (čaká – prečo?), o technologických parametroch, resp. o zákazkách, ktoré sa na ňom vyrábajú? Na základe toho sa dá odporučiť najvhodnejší spôsob ako dáta zbierať. V dnešnej dobe je možné realizovať pripojenie na zber dát s výraznou spoluprácou, napríklad lokálnych pracovníkov údržby, čím sa významne znižujú náklady na realizáciu takéhoto projektu.

Pokiaľ sa dáta zbierajú, sú primárne určené pre potreby monitoringu alebo tvorby reportov, ktoré požaduje manažment, materská spoločnosť či akcionári. Takže sa vlastne sleduje, čo sa aktuálne deje, alebo čo sa v minulosti stalo. Pritom cieľom by malo byť takisto zo zozbieraných dát vytiahnuť informáciu prečo sa tak deje.

Ako sa firmy pozerajú na investície do technológií zberu dát z pohľadu návratnosti?

Pri samotnom základnom zbere dát pre monitoring sa s nejakým konkrétnym parametrom očakávanej návratnosti stretávam veľmi výnimočne. Skôr je to o pocitoch manažéra – chcel by vedieť ako má technológie reálne vyťažené, a je do tohto „poznania“ ochotný investovať istú čiastku. Je to ale viac pocitové ako kalkulované. Inak je to v prípade realizácie i následnej dátovej analytiky, keď je možné z daných dát vytiahnuť napríklad príčinu úzkeho miesta. Alebo ak sú zbierané dáta využívané pre nejaký druh optimalizácie, napríklad optimalizáciu plánovania, prípadne prediktívne aplikácie. V takomto prípade sa dá reálne odhadnúť aj očakávaná návratnosť. A keďže sa v takomto prípade jedná o zložitejšie projekty, tak to firmy zvyčajne i požadujú.

Dá sa pri priemyselnej digitalizácii podniku ušiť riešenie na mieru?

Určite áno, základné princípy a technológie pre zber dát sa samozrejme opakujú, avšak samotné výstupy, či už vo forme monitoringu/dispečingov, reportov, trendov, predikcií a takisto prepojenie na IT prostredie v danej firme sa realizujú na mieru pre daného zákazníka, daný proces, resp. danú aplikáciu a očakávaný výsledok.

Diskusia