Skip to main content

ad hoc product knowledge

poznatky vyvinuté pre špecifický účel, vytvorené prostredníctvom akejkoľvek okamžite dostupnej informácie

add-on

je to prídavný modul, add-on rozhranie; zameriava sa na špecifickú funkcionalitu, ktorá môže byť pridaná ako doplnok umožňujúci širšiu aplikáciu softvéru

ADP – assembly-driven part

konštruovaný tak, aby spĺňal špecifické nároky na montáž

AEM – assembly engineering manager

umožňuje vysoko realistickú simuláciu pohybu zostáv a mechanizmov

AIM – asset information management

prostriedok pre firmy zabezpečujúci efektívny zber, organizáciu a manažment množstva výkresov, špecifikácií, zoznamov, manuálov a databáz asociovaných s bežnou investíciou do aktív

anthropometric

vzťahujúci sa k štúdiu mierok ľudského tela, špecificky na komparatívnej báze

API – application programming interfaces

zabezpečuje programovací prístup do funkcionality jadrových aplikácií umožňujúci vytváranie programov, ktoré dokážu využívať iné aplikácie v rôznych jazykoch a formátoch

archive

skladovací priestor, úložisko výnimočne používaných dát

associative structures

štruktúry, ktoré zdieľajú funkcie ako súčasť väčších zostáv

associativity

schopnosť, vďaka ktorej veci, informácie alebo myšlienky sčasti alebo úplne odvodzujú svoju funkciu alebo výkon na základe vzťahu s inými vecami, informáciami alebo ideami

ATE – automatic test equipment

automatické testovacie vybavenie; pre dosky plošných spojov a iných elektronických zariadení

automation design

plánovanie, návrh, usporiadanie, simulácia a dokumentácia infrašturktúry, vybavenia, ovládacích prvkov a logiky podniku vo virtuálnom svete určené na definíciu a optimalizáciu procesov v reálnom svete

auxiliary view

ako v CAD výkresoch; doplnková možnosť náhľadov ako ortografický, izometrický a reálny náhľad

backbone

základňa, na ktorej sú postavené všetky softvérové aplikácie

balloons

obrys približujúci detaily konkrétnej časti väčieho CAD výkresu

batch

kvantita alebo čiastková kvantita istého materiálu alebo výrobku, ktorý bol vyprodukovaný podľa rovnakého postupu a reprezentuje homogénnu, nereprodukovateľnú jednotku s unikátnymi špecifikáciami

bandwidth

kapacita dátového prenosu systému elektronického dátového prenosu

bend allowance

(tiež K faktor)- miera rádiusu ohybu povolená pre konkrétnu plechovú súčiastku pre konkrétny stroj

bend relief

dizajnovaná alebo automatická štrukturálna zmena ohybu plechu pre uvoľnenie napätia vyplývajúceho z iných tvarovacích operácií

best practice

kvalitnejšia metóda alebo inovatívna prax, ktorá prispieva k lepšiemu výkonu podniku, zvyčajne považovaná za “najlepšiu” inými podobnými organizáciami

bidirectional exchange

simultánny tok dát medzi oboma koncovými zdrojmi dátového toku

biomechanical

týkajúci sa mechaniky biologickej a špecificky svalovej aktivity

BIW – body-in-white

surový oceľový skelet automobilu bez dverí, kapoty alebo veka batožinového priestoru

BOM – bill of materials

kusovník; zostava materiálov a súčiastok potrebných pre výsledný produkt, zvyčajne zostavená počas navrhovania a vývoja produktu

Boolean operation

operácia podľa pravidiel Booleovskej algebry v ktorej každý operand a výsledok nadobúdajú jednu z dvoch hodnôt; napríklad “0 alebo 1”, “zapnutý alebo vypnutý”, “otvorený alebo zatvorený” alebo “prítomný alebo neprítomný”

bottleneck

úzke miesto, okolnosť alebo situácia, ktorá spomalí alebo zastaví voľný pohyb a postup/priebeh

bottom-up

vytváranie konštrukcie zdola nahor- začína definovaním jednotlivých súčiastok postupným skladaním zostáv až po kompletnú zostavu konečného výrobku

box build

vzťahuje sa k navrhovaniu, optimalizácii a overovaniu procesov zostavovania elektronických komponentov a ich prenosu do veľkosériovej výroby

BPP

procedúry podnikových procesov

B-spline

matematická parametrická definícia sledu spojených geometrických krivkových segmentov patriacich do rodiny kriviek preložených cez skupinu bodov

BTAT – Business travel assessment tool

pred začatím akejkoľvek pracovnej cesty je povinné absolvovať posúdenie rizika cesty prostredníctvom BTAT. BTAT vám pomôže ohodnotiť možné riziká pracovnej cesty ohľadom imigračného, daňového a sociálneho zabezpečenia

business intelligence

podnikové úkony a dáta (finančné, administratívne atď.)

CAD

počítačom podporovaná konštrukcia

CAE

počítačom podporované technické výpočty, analýzy a simulácie

CAM

počítačom podporovaná výroba

CALS

iniciativa Ministerstva Obrany Spojených štátov amerických pre elektronické zhromažďovanie vojenskej dokumentácie a spájanie súvisiacich informácií

CAx – computer-aided technologies

technológie počítačovej podpory

carbon fiber

extrémne ľahký textilný materiál, ktorý kombináciou so živicou (najčastejšie epoxidovou), vytvára extrémne pevná kompozitná výstuha. Vďaka jeho ľahkosti a pevnosti, karbónové vlákno je vyhľadávané v letectve, vojenskej technike a v rekreačných uplatneniach

CFRP – carbon reinforced plastic

výraz sa môže vzťahovať k širokému spektru spevnených karbónových materiálov, ale primárne sa vzťahuje ku karbónovému vláknu spevnenému termosetickými živicami

CASE

počítačom podporovaný vývoj softvéru

change management

navrhovanie a riadenie jednoduchých alebo zložitých zmien, ktoré ovplyvňujú výrobok počas jeho životného cyklu

check-in

proces umiestnenia alebo navrátenia nových alebo modifikovaných informácií o produkte pod kontrolu v rámci PDM/PIM systému

clay-sweeping

tradičný výraz pre modelovanie nových typov modelov výrobkov vo vývoji

clock speed

všeobecný pojem uznávajúci dôležitosť časového aspektu- výrobný čas, čas na naplnenie množstva, doba príchodu na trh, čas na dosiahnutie hodnoty v životnom cykle výrobku

CMM

Coordinate measuring machine- súradnicový merací stroj; mechanický systém pohybujúci meraciu sondu po povrchu obrobku tak aby dokázal odmerať jeho súradnice

collaboration

spolupráca alebo spoločná práca s ostatnými spolupracovníkmi

collocation

práca v tom istom priestore alebo miestnosti pre umožnenie lepšej spolupráce

communication silos

“izolované” jednotky, disciplíny alebo funkcie- ako posúdenie kvality, zlepšovanie procesov, návrh fabriky, manažment zdrojov a simulácia výroby- tie, ktoré v inom ako PLM prostredí ťažko zdieľajú a komunikujú dáta a iné informácie ohľadne ďaľších funkcií

community collaboration

platforma pre zdieľanie informácií a spoločnú prácu počas životného cyklu výrobku

compliance management

dokumentovanie, uvedenie do prevádzky a sledovanie dodržiavania nariadení počas celého životného cyklu výrobku. Obsahuje manažment záznamov o výrobku, riadenie veľkého množstva znalostí, evidenciu záznamov a sledovanie auditov

composite

súčiastka pozostávajúca z dvoch alebo viac materálov, najčastejšie živica s vláknitou výstužou

compression molding

metóda tvarovania kompozitov prostredníctvom tvarovej formy, ktorá používa tlak, často kombinovaný s teplom

CNC – computer numerical control

softvér obrábacieho stroja, ktorý automatizuje prácu stroja a opakovane produkuje konzistentné a presne vyrábané kusy

configuration management

proces manažmentu výrobkov, zariadení a procesov riadením informácií o nich vrátane zmien a zaisťujúci, že sú také, aké majú byť

COTS – commercial off the shelf

nákup sériovo vyrábaných výrobkov

CPDM

collaborative product development management- manažment kolaboratívneho vývoja produktu

core

akákoľvek nevláknová súčasť kompozitnej súčiastky. Príklady typov jadier sú voština, penové vrstvy, plechy, subkomponenty alebo plastové vložky. Jadrá sú podobné vrstvám keďže sú zložkami laminátu, ktoré reprezentujú celú časť kompozitu. Sú používané aby zvýšili silu, pevnosť a izolačné vlastnosti.

CRM – customer relationship management

manažment vzťahu k zákazníkovi- integrovaný informačný systém používaný na plánovanie, rozvrhovanie a riadenie pred- a po- predajných aktivít v organizácii

cured

popisuje živicu, ktorá sa dostala do tuhého stavu

dashboard

užívateľské rozhranie, ktoré pripomína prístrojovú dosku automobilu, organizujúce a prezentujúce informácie tak aby boli ľahko odčítateľné

data mining

triedenie dát, aby sme identifikovali štruktúru a vytvorili vzťahy medzi jednotlivými údajmi

data warehouse/store

hlavné úložisko dát organizácie z minulosti; jej korporátna a výrobná “pamäť”; obsahuje surový materiál pre podporné systémy určené na kvalifikované rozhodovanie manažmentu

debossing

konštrukčný proces znižovania reliéfu povrchu

debug

proces nachádzania a opravy alebo vyhnutia sa chybám (bugom) v kóde počítačového programu alebo pri konštrukcii hardvérového zariadenia

delamination

oddeľovanie pojidla medzi povrchovým a jadrovým materiálom v sendvičovom paneli; tiež sa môže vzťahovať na oddeľovanie vrstiev alebo vlákien v lamináte

degeneracy

stav alebo proces znehodnotenia; zhoršenie štruktúry alebo funkcie

DFE – design for the environment

návrh pre prostredie

DFT – design for test

návrh pre testovanie

die

forma; akýkoľvek nástroj alebo zariadenie pre dosiahnutie požadovaného tvaru, formy alebo povrchovej úpravy materiálu alebo pre lisovanie objektu alebo materiálu

digital engineering

konštruovanie zariadení a náradia v podmienkach strojárstva, elektriky a elektroniky a automatizácie v kontexte digitálnej továrne alebo digitálneho podniku

digital enterprise

zjednocuje všetky informácie o produkte s inováciou procesov, riadením všetkých elementov vytvárajúcich hodnotu – počas celého životného cyklu výrobku, návrhu spracovateľského závodu alebo diskrétnej výroby , od ich koncepcie cez návrh a výrobu až po servis, obnovu a likvidáciu

digital factory

bežne používaný výraz automobilovými výrobcami ako projekt alebo smerovanie k digitálnym metódam, procesom a 3D zobrazeniam komponentov, výrobného vybavenia a budov

digital manufacturing

– 1. montáž: integrované počítačové systémy zahŕňajúce simuláciu, 3D vizualizáciu, analytiku a rôzne kolaboratívne nástroje pre vytváranie výrobku a zároveň definovanie výrobného procesu
– 2. CAM: umožňuje aby boli informácie o výrobku, procese, podniku a zdrojoch previazané, zobrazované a podrobované procesom zmenového konania, s dôsledným a podrobným prístupom ku konštrukcii, používajúc CAM softvér

digital product design

softvérové nástroje, ktoré umožňujú vývojárom vytvárať, komunikovať, vizualizovať a analyzovať nápady vzťahujúce sa k výrobku v elektronickom formáte, čo urýchľuje vývoj a znižuje náklady

digital simulation

integrované prostredie pre simuláciu, modelovanie a analýzu v zhode so simulačnými dátami a manažmentom procesov

dimensional planning and validation

zachytáva výsledky reálnych kontrol a spája ich s plne asociatívnym modelom dát životného cyklu, konštrukciou výrobku a výrobou

DNC – direct numerical control

tiež nazývané distribuované numerické riadenie; prenáša NC programy a súvisiace dáta z CAM systémov priamo do CNC strojov v dielni

discrete industries

odvetvia v ktorých výroba finálnych produktov predstavuje separátne kusy, ktoré sa dajú ľahko spočítať, uchopiť alebo vidieť; diskrétne odvetia zahŕňajú automobilový priemysel, letecký priemysel, spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku, domáce spotrebiče a strojárske výrobky

distributed memory parallel

typ počítačovej architektúry, v ktorej individuálne procesory nezdieľajú pamäť, ale táto je priamo distribuovaná do procesorov

domain

oblasť poznatkov identifikovaná názvom

DTM – downtime management

manažment časových prestojov- časový úsek keď infraštruktúra priemyselnej výroby nedokáže napĺňať svoju primárnu funkciu; meranie prestoja môže byť robené na základe pracovnej smeny alebo v 12- alebo 24- hodinových úsekoch

EVM – earned value management

kombinuje meranie technického výkonu (napr. naplnenie pracovného plánu), harmonogramového výkonu (napr. pred/po termíne) a cenového výkonu (napr. pod/nad rozpočet) v rámci jednej integrovanej metodológie

ECAD – electrical computer-aided design

CAD určené pre navrhovanie elektrických okruhov, dosiek plošných spojov a iných elektrických panelov

e-commerce

nákup a predaj produktov pomocou digitálnej hotovosti cez elektronickú výmenu dát (EDI)

edge blend

dizajnový proces spájania dvoch susedných hrán používajúci rôzne parametre

EDA

electronic design automation – automatizácia elektronického dizajnu

EDI

electronic data interchange – výmena elektronických dát

EDM

– 1. manažment inžinierskych dát, podniková funkcia, často v rámci product lifecycle management (PLM), zodpovedná za manažment a vydávanie inžinierskych dát
– 2. elektroerozívne obrábanie- výrobný proces pri ktorom je elektrická iskra generovaná blízko povrchu (elektricky vodivého) pracovného kusu, čím spôsobuje odoberanie materiálu

EWI – electronic work instructions

elektronické pracovné inštrukcie- pracovné návody doručované na pracovisko elektronickou formou; spôsob zabezpečenia, aby výrobné procesy boli operátorom správne dodržiavané

embossing

dizajnový/konštrukčný proces zvyšovania plochy do reliéfu

ELV – end-of-life vehicle directive

nariadenie ohľadom vyradených vozidiel- Európska legislatíva týkajúca sa odpadových a znečisťujúcich dopadov vyradených vozidiel alebo iných vozidiel na konci svojej životnosti

end-to-end PLM

proces riadenia celého životného cyklu výrobku od koncepcie až po koniec jeho životnosti prostredníctvom digitálneho softvéru a procesov

enterprise relationship management (ERM)

softvér, ktorý analyzuje dáta o zákazníkoch pre lepšie porozumenie zákazníkovi a toho, ako používa produkty a služby

enterprise resource planning (ERP)

systém manažmentu, ktorý integruje a automatizuje všetky aspekty obchodných operácií vrátane plánovania, výroby, predaja a odnedávna zahŕňa aj marketing, inventarizáciu, sledovanie objednávok, zákaznícky servis, financie a ľudské zdroje

EPR – extended producer responsibility

prax zodpovednosti výrobcu výrobku do určitej miery za manažment odpadových produktov asociovaných s týmto výrobkom

ergonomic

aplikovaná veda zaoberajúca sa dizajnovaním a rozvrhovaním vecí používaných ľuďmi tak aby ľudia a veci interagovali čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie

ECU – electronic control unit

elektronická riadiaca jednotka

EPM

engineering process management – manažment inžinierskych procesov

Euler operations

Leonard Euler – matematik z 18. storočia vyvinul veľkú časť základov modernej geometrie a tým zásadne prispel k základom súčasného dizajnovania produktov

extensible

schopnosť predlžovania alebo naťahovania vo vzdialenosti, mierke alebo čase

XML – extensible markup language

značkový jazyk alebo značkovací jazyk kombinuje text a informáciu o texte (metainformáciu). Metainformácia, napríklad o logickej štruktúre alebo spôsobe prezentácie textu, sa vyjadruje použitím značiek (markup), ktoré sú premiešané s primárnym textom. XML je rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý ako pokračovanie jazyka SGML a zovšeobecnenie jazyka HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov. Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na zverejňovanie dokumentov. Jazyk umožňuje opísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa sám osebe vzhľadom dokumentu alebo jeho časti.

extrusion

tvarovanie (kovu alebo plastu) tým, že ho necháme prejsť cez formovacie nástroje

FEA – finite element analysis

analýza metódou konečných prvkov- typ počítačového programu, ktorý používa metódu konečných prvkov na analýzu materiálu alebo objektu a zistí ako bude aplikované napätie vplývať na materiál alebo konštrukciu

FEM

finite element modeling – modelovanie konečných prvkov

3-face blend

proces spájania troch konkrétnych dotýkajúcich sa plôch

face-face blend

proces spájania dvo konkrétnych dotýkajúcich sa plôch

facet data

dáta, ktoré definujú plochu alebo povrch

Femap

softvér určený na technické analýzy (strednej úrovne), ktorý je určený na prípravu a spracovanie technických výpočtov prostredníctvom metódy konečných prvkov, podporuje CAD import, modelovanie a vytváranie sietí pre modely konečných prvkov a tiež umožňuje vyhodnotenie výsledkov (postprocessing), ktorá dovoľuje výpočtárom interpretovať výsledky analýz

Fibersim

zostava softvérov ktorá podporuje všetky unikátne a zložité konštrukcie a výrobné metódy potrebné pre konštrukciu/navrhovanie inovatívnych, trvácnych a ľahkých produktov a súčiastok vyrobených z kompozitných materiálov

fiber path

grafická reprezentácia simulácie vyrobiteľnosti pre daný materiál zobrazená na povrchu 3D nástroja

fiber placement

metóda strategického umiestnenia a orientácie spevňujúceho vlákna v kompozitnej aplikácii pre maximalizáciu štrukturálnych vlastností

FRP – fiber reinforced plastic

vláknom vystužené plasty – termín používaný na popis kompozitných výrobkov

fillet

konkávne spojenie vznikajúce pri spojení dvoch povrchov

fine-grain visibility

atribút určitého softvéru určeného pre manažovanie životného cyklu výrobkov, ktorý umožňuje CIO (Chief Information Officer) prístup a nahliadanie detailných informácií kedykoľvek počas životného cyklu výrobku

firewall

počítač alebo počítačový softvér ktorý zabraňuje neautorizovanému prístupu k súkromným dátam (ako napríklad firemnej lokálnej sieti alebo intranetu) vonkajšími počítačovými užívateľmi

flash fit

kombinuje viac vzťahov do jedného ľahko-ovládateľného príkazu pre zrýchlenie vytvárania zostáv konštruktérmi

flat pattern

2D reprezentácia 3D vrstiev kde 2D reprezentácia je prispôsobená materiálnej deformácii vďaka 3D povrchovej topológii

floating license

používanie licencie programu na ktoromkoľvek pracovisku napojenom na lokálnu sieť; dovoľuje skupine používateľov zdieľať používanie programu

freeform

bezšvovo integruje modelovanie kriviek a povrchov

functionality

súhrn vlastností alebo akékoľvek hľadisko toho, čo produkt ako napríklad softvérová aplikácia alebo výpočtové zariadenie môže urobiť pre používateľa

G0-continuity

dve krivky alebo povrchy, ktoré sú spojené a majú rovnaké smerovanie v bode dotyku (tangenciálna kontinuita)

G2-continuity

povrchy, ktoré majú G1- kontinuitu, ale v bode dotyku majú tiež rovnaké zakrivenie

G3-continuity

povrchy, ktoré majú G2- kontinuitu, ale obsahujú filety

GFRP

glass fiber reinforced plastic – spevnený plast zo skleného vlákna

global engineering

synchrónna práca na projekte v rôznych krajinách a časových zónach prevádzaná vicerými účastníkmi zainteresovanými vo vývoji projektu

GUI – graphical user interface

štýl užívateľského prostredia zloženého z grafických komponentov ako okná a tlačidlá

hand layup

metóda výroby kompozitov rezaním spevnených vlákien, umiestňovania ich do správnej pozície a laminovania živicou bez pomoci strojov

HLM – hidden line manager

vypočítava skryté pohľady na linky, inžinierske návrhy/kresby a technické ilustrácie častí a súprav

HD-PLM – high definition product lifecycle management

vízia firemných PLM produktov z rodiny Siemens PLM Softvérov, ktorých výsledkom je zdieľaná skupina integrovaných softvérových nástrojov umožňujúcich tímom vyvíjajúcim produkty na globálnej kolaboratívnej báze identifikovať, zachytiť a zakladať/porovnávať obrovské objemy informácií dostupných ako vnútri tak aj mimo výrobných podnikov

high tech

náročná technológia; technológia, ktorá je prelomová a najpokročilejšia dostupná v danom čase/momente

HMI – human machine interface

je to priestor, v ktorom sa dejú interakcie medzi ľuďmi a strojmi; cieľom tejto interakcie je zefektívniť prevádzku a kontrolu stroja zo strany človeka, zatiaľ, čo stroj simultánne posiela spätnú väzbu, ktorá napomáha rozhodovacím procesom operátora

hollowing

technika používaná na výrobu tenkostenných súčiastok

HTTPS protocol

bezpečná verzia HTTP, komunikačný protokol World Wide Web-u

HVAC

vykurovanie, vetranie a klimatizácia

ideation management

aktivity a procesy, ktoré vedú k vytváraniu širokých sústav riešení zákazníckych problémov; vytvára koncepty v raných štádiách vývoja výrobku, medzistupne pre predchádzanie problémom v implementácii, neskoršie štádiá pre plánovanie uvedenia na trh a štádiá po ukončení životnosti výrobku pre lepšie pochopenie úspechu a možných zlyhaní na trhu

IGES – initial graphics exchange specification

východisková špecifikácia grafických výmen – neutrálny formát dát, ktorý popisuje informácie ohľadom konštrukcie a výroby, ktorý bol vytvorený v CAD/CAM systémoch

IFRS – International Financial Reporting Standards

spoločný globálny jazyk pre obchodné záležitosti pre medzinárodnú porozumiteľnosť a porovnateľnosť firemnej hodnoty

industrial security

priemyselná bezpečnosť

industrial software

aplikácie používané fyzickými továrenskými zariadeniami, ktoré riadia logické a mechanické procesy

IT – information technology

zjednocuje technické aj spoločenské aspekty počítačových technológií; širšia integračná vízia role hranej výpočtovou technikou v spoločnosti

initiative

projekt alebo plán určený na realizáciu špecifických sústav merateľných obchodných výsledkov alebo benefitov

integrated product/production

digitálne integrovaný produkt a výroba, zlepšujúca produktivitu a čas dodania produktu na trh

intellectual capital

znalosti/vedomosti, ktoré môžu byť využité na zárobkovú činnosť alebo iný praktický účel

ISO – International Organization for Standardization

certifikácia ISO je najvyššie uznanie kvality a plnenia záväzkov, aké môže laboratórium alebo továreň dosiahnuť

interoperability

schopnosť softvéru a hardvéru komunikovať naprieč rôznymi zariadeniami od rôznych predajcov

isometric

začleňovanie metódy projekcie alebo perspektívy, v ktorej sú hlavné rozmery reprezentované troma osami oddelenými 120° uhlami

isotropic

vlastnosť kompozitného materiálu- majúci rovnaké štrukturálne vlastnosti v troch súradnicových smeroch (X, Y, Z)

Jack

mužská verzia humanoidného produktu, ktorá pomáha podnikom v rôznych odvetviach zlepšiť ergonómiu produktového dizajnu a úloh na pracovisku

Jill

ženská verzia humanoidného produktu, ktorá pomáha podnikom v rôznych odvetviach zlepšiť ergonómiu produktového dizajnu a úloh na pracovisku

JT (also JT Open, JT data format or JT technology)

otvorený a široko prijímaný formát 3D dát používaný na vizualizáciu, kolaboráciu a zdieľanie dát

KBE – knowledge-based engineering

technické riešenia postavené na znalostiach; technika používaná v produktovom dizajne na zaznamenávanie pravidiel, poznatkov a odborných znalostí pre ich opätovné použitie

KDA – knowledge-driven automation

automatizácia postavená na znalostiach; vedľajší produkt

KBE – knowledge-based engineering

zaznamenáva poznatky, používa najlepšie praktiky a zabezpečuje dizajnové a výrobné procesy, ktoré výrobcom napomáhajú dosiahnuť efektivitu a profitabilitu

kernel

jadro počítačového operačného systému umiestnené v pamäti a vykonávajúce základné funkcie ako kontrola pamäti, súborov a alokácia systémových zdrojov

kinematics

odvetvie dynamiky zaoberajúce sa vlastnosťami pohybu mimo ohľadu na hmotu a silu

KPI – key performance indicators

kľúčové indikátory výkonnosti – vďaka nim sa zisťuje vývoj cieľov/plánov a/alebo rozhodujúcich faktorov úspechu v rámci podniku aby sa podporilo dôležité a rýchle rozhodovanie

laminate

1. vláknami zosilnená kompozitná štruktúra alebo vrchná vrstva kompozitného sendvičového panelu 2. aplikácia živice do vláknami zosilneného materiálu 3. proces lepenia povrchu na jadrový materiál 4. kompozitný prvok najvyššej úrovne; laminát obsahuje vrstvy, kroky a sekvencie, ale je dôsledne definovaný ako zostava sekvencií

lean manufacturing initiative

podniková aktivita zameraná na zníženie plytvania pri výrobe produktov

legacy system

zastaralý počítačový systém alebo aplikácia, ktorý zostáva v užívaní pretože ho používateľ (najčastejšie organizácia) nechce vymeniť alebo redizajnovať

leverage

zvýšovanie biznis efektivity pomocou rôznych kolaboratívnych praktík

LDA – lifecycle data architecture

dizajnová a analytická technika založená na vysoko-úrovňovej analýze dát životného cyklu v podniku; hlavným účelom je distribúcia a rozmiestňovanie dát na celopodnikovej úrovni

library checker

kontroluje a opravuje chýbajúce základné parametre uvedené v BOM (kusovníku)

LCAIM – lifecycle asset information management

koncept celostného softvérového riešenia počas celého životného cyklu priemyselného podniku a vybavenia, ktorý zabezpečuje dostupnosť správnych informácií na správnom mieste v správnom čase, počas všetkých fáz životného cyklu investícií vo výrobnom podniku

life-limit

predpokladaná dĺžka života výrobku

LMS

balík testovacích a mechatronicko-simulačných softvérov a inžinierskych služieb; ako segment ponuky v rámci Siemens PLM Softvérov, LMS dodáva portfólio produktov a služieb, umožňujúcich výrobným podnikom manažovať komplexný vývoj výrobkov

lofting

spájanie nerovnakých profilov ako napríklad štvorca v jednej úrovni a kruhu v inej úrovni; prepojený povrch medzi oboma profilmi sa javí ako štvorec na jednom konci a prechádza do kruhu na konci opačnom

MES – manufacturing execution systems

dodáva informácie umožňujúce optimaliizáciu výrobných aktivít od započatia objednávky až po výsledné výrobky

manufacturing part planning

spracovanie konkrétnych výrobných krokov pre výrobu súčiastok

manufacturing process management

technológie a metódy definujúce ako majú byť výrobky vyrábané v kolaboratívnom prostredí

manufacturing process planning

aplikácia v rámci Teamcentra určená na vytváranie technologických postupov a technologických kusovníkov

manufacturing resource planning

metóda efektívneho plánovania všetkých zdrojov výrobného podniku; ideálne zahŕňa operačné plánovanie jednotiek, finančné plánovanie v dolároch a má simulačnú schopnosť zodpovedať otázky “čo-ak?”

MCAD – mechanical computer-aided design

strojársky orientovaný CAD systém

mechatronics

synchronizácia mechanických, elektrických, elektronických a softvérových komponentov v jednom výrobku

ME&S

údržba, skvalitňovanie a podpora

metadata

dáta o dátach; popisné štatistické informácie o prvkoch súborov dát

milling

frézovanie

mold

forma; tvar, najčastejšie vyrobený z kovu, používaný pri výrobe kompozitných štruktúr, plastových a kovových súčiastok

MRO

riadenie údržby, opráv a revízií

MTM

spojenie štandardov a výskumu, ktoré zaviedlo procedúry pre zlepšenie metód a ustanovenie časových štandardov- rozoznávaním, klasifikovaním a popisovaním pracovných úkonov človeka používaných na uskutočňovanie vopred daných operácií a následného priraďovania predterminovaných časových štandardov týmto úkonom

NC – numerical control

automatizované riadenie nástrojov stroja; automatizovaná technika určená na riadenie nástrojov stroja, v ktorej pozícia alebo činnosť nástroja – napríklad hĺbka vŕtania – je stanovená číselnou hodnotou

node-locked license

licencia môže bežať iba na počítači, na ktorom je aplikácia nainštalovaná

NPDI – new product development and introduction

kompletný proces prinášania nového produktu na trh; “vývoj” (development) alebo “konštrukcia” (design) sa zameriavajú na vytváranie nápadov, konštrukciu produktu a návrh spôsobu výroby detailu; “uvedenie” (introduction) zahŕňa prieskum trhu a marketingovú analýzu

NX

NX ponúka najširšiu sadu integrovaných, plne asociatívnych CAD/CAM/CAE aplikácií v priemysle. NX sa dotýka celého spektra vývojových procesov v konštrukcii, výrobe a technických simuláciách výrobku a vedie používateľa k využívaniu najlepších podnikových praktík tým, že zachytáva a znovu používa vedomosti o výrobkoch a procesoch.

NX Nastran

program FEA (finite element analysis = analýza konečných prvkov), integrovaný do NX; Nastran je registrovaná obchodná značka NASA (the National Aeronautics and Space Administration)

O2O – opportunity to order

O2O je zastrešujúci výraz zahŕňajúci dve oddelené, ale podobné globálne aplikácie, ktoré zdieľajú veľa rovnakej DNA. Q2O (quote to order) podporuje proces priameho predaja a P2O (partner to order) podporuje proces nepriameho/partnerského predaja. Tak ako Q2O, aj P2O vytvárajú virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok (vrátane úložiska pre všetky pridružené dokumenty) priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

OEM – original equipment manufacturer(pôvodný výrobca výrobku)

offsetting

keď sa odchýlka z hrany, reprezentovaná elipsou alebo parametrickou krivkou, sama pretína, tak PGM (profile geometry manager = riadenie profilovej geometrie) vykoná primeranú operáciu orezania

OpenAir

NetSuite OpenAir softvér je cloudové riešenie automatizácie profesionálnych služieb (PSA – professional services automation) ktoré ponúka projektovo orientovaným obchodom silný menežment projektu, menežment zdrojov, projektové účtovníctvo, a tiež možnosti časového rozvrhu a menežmentu nákladov

open architecture

schopnosť integrovať nový hardvér a softvér do systému; vrstvená hierarchická štruktúra, konfigurácia alebo model komunikácie alebo spracovateľského systému distribuovaných dát, ktorý umožňuje popis, dizajn, vývoj, inštaláciu, operáciu, vylepšovanie a údržbu systému, ktoré majú byť vykonané v danej vrstve alebo vrstvách tejto hierarchickej štruktúry

open-by-design platform

zámerná stratégia otvorenej architektúry (open architecture), ktorá umožňuje integráciu hardvéru a softvéru do systému

openness

[viď open architecture]

orthographic view

dvojrozmerné kresby používané k popisu trojrozmerného objektu

out-of-the-box

podobné off-the-shelf (výrobok nie je robený na zákazku, ale vyrába sa sériovo); jednoduché na nastavenie a používanie; pripravené na používanie; to, čo prichádza štandardne spolu s produktom

outsourcing

obstarávanie tovaru alebo služieb od externého dodávateľa

P2O – partner to order

P2O vytvára virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

Parasolid

geometrické modelovacie jadro Softvéru Siemens PLM

patterning

naplánovať alebo vytvoriť podľa modelu alebo modelov

PCF – packaged collaboration file

umožňuje viacerým dokumentom z rôznych zdrojov, aby boli zabalené do jedného súboru, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné k spoločnej komunikácii

PCR (HR)

formuláre v SAPe, kde vytvárate požiadavky na zmenu, ktoré odštartujú pracovný tok

P&ID – process and instrumentation diagram

popisuje systémové komponenty a prepojenie komponentov v spracovateľskom závode

Pipeline

pomenúva kompletné množstvo príležitostí v obchode

parametric

popisuje akúkoľvek zo súboru fyzických vlastností, v ktorých sa cez vybrané parametre nastavujú vlastnosti alebo správanie nejakej veci

part centroid

stred hmoty súčiastky – ťažisko

part library

zbierka predkreslených, bežne využívaných predmetov, ako sú úpinky, pružiny, ložiská, prevodovky, hriadele, vačky a remenice, ktoré môžu byť vložené do montáže

PDM – product data management

riadenie produktových dát

PDS – product-driven services

služby zamerané na produkt

personalized portal view

možnosť jedinca mať prístup k online databáze alebo časti databázy, ktorá sa najbezprostrednejšie týka jeho potrieb

plant design and optimization

vývoj a analýza výrobných objektov, využívajúca 3D parametrické smart objekty na rýchlejšie usporiadanie efektívnych tovární a na redukovanie chýb počas plánovacieho procesu, zatiaľ čo optimalizujú tok materiálov, manipuláciu, logistiku a nepriamu prácu

plant simulation

simulačný nástroj diskrétnej výroby, ktorý umožňuje vytvorenie digitálnych modelov logistických systémov (napr. produkcie) tak, aby vlastnosti systému mohli byť preskúmané a optimalizované

PCB – printed circuit board

doska plošných spojov; tenká obdĺžniková doska, na ktorú sú umiestňované čipy a iné komponenty

PLM – product lifecycle management

proces riadenia kompletného životného cyklu produktu od jeho konceptu, cez konštrukciu a výrobu, až po servis a likvidáciu. PLM integruje ľudí, dáta, procesy a systémy podniku a je informačnou chrbticou o výrobku vo vnútri podniku a v rámci rozšíreného podniku

PLM VDM

PLM VDM ponúka štruktúrovaný proces dodávania PLM riešenia, s dôrazom na unikátne aspekty celopodnikového riešenia, ktoré využíva softvérové produkty Siemens PLM. Táto metodológia bola adaptovaná globálne, naprieč všetkými organizáciami zameranými na softvérové služby Siemens PLM a je založená na PMBoK z PMI. Táto metodológia zahŕňa tieto fázy:

 • Predpríprava – zostavnenie procesu definovania riešenia na vysokej úrovni a podporné stanovisko o pripravenej práci, aby mohol projekt začať
 • Nastavenie – transformácia konceptov riešení z predprojektových aktivít do presne stanoveného plánu riešenia
 • Plánovanie – vytvorenie zostávajúcich dokumentov, ktoré sú použité na realizáciu a kontrolu projektu. V závislosti na komplexnosti riešenia sa definujú detailné plány na rámec, rozvrh, náklady, potrebné schopnosti, zdroje, riziká, kvalitu a komunikáciu
 • Spracovanie – zhotovenie stanoveného riešenia, pričom sa kladie dôraz na požiadavky klienta, ako sú definované vo fáze plánovania
 • Testovanie – overovanie, či je riešenie pripravené na použitie vo výrobe
 • Distribuovanie – distribuovanie riešenia do výroby až po koncových užívateľov
 • Uzatvorenie – ubezpečenie sa, že všetky administratívne časti projektu sú skompletizované a zachytené poučenia z chýb

PMI – Project Management Institute

Inštitút Projektového Riadenia

PMP – performance management process

metóda aktívneho využívania výkonnostných dát na zlepšenie prevádzky a operácií. V rámci riadenia ľudí PMP zahŕňa biznis stratégiu a merítka výkonnosti, aby sa vytvorili individuálne výkonnostné ciele a aby riadenie malo možnosť evaluovať dosahovanie týchto cieľov a tiež schopnosti zamestnanca/kyne, ktoré sa odrážajú v jeho/jej činoch a správaní. 4Success je aplikácia, ktorá spracúva PMP dáta.

PTO – paid time off

americký program založený na kalendárnom roku, ktorý zamestnancom poskytuje väčšiu slobodu a flexibilitu v rozvrhovaní si voľného času, aby si mohli naplniť svoje osobné a rodinné potreby. Je určený k rôznym tradičným spôsobom trávenia času mimo práce. Patrí sem dovolenka, práceneschopnosť, osobné záležitosti, návštevy lekára/zubára, stavy núdze, osobné prázdniny, dobrovoľná komunitná služba, čas s rodinou alebo akýkoľvek iný osobný dôvod.

PLC – programmable logic control

programovateľné mikroprocesorové ovládanie, ktoré môže byť sledované online a je schopné nájsť závady v sebe samom a v zariadeniach k nemu pripojených

PLM – product lifecycle management

súhrn schopností, ktoré podniku umožňujú účinne a efektívne inovovať a menežovať svoje produkty a služby s nimi spojené, naprieč celým životným cyklom produktu, od konceptu, až po recykláciu či likvidáciu

PLM components

súbor softvérových riešení vyvinutých Siemens PLM Softvérom, ktorý slúži ako základný element mnohých svetových CAD/CAM/CAE aplikácií. Napríklad sem patrí D-Cubed, JT Open a Parasolid

ply

jedna vrstva látky zo spevneného vlákna, základný element kompozitnej súčiastky; vrstva je samostatná časť materiálu v kompozitnej súčiastke

plug-and-play

systém vbudovaný do novších systémov, ktorý umožňuje jednoduchšiu inštaláciu zariadení k tomu vytvorených

post cure

metóda pre spevňovanie kompozitných laminátov po tom, ako sa živica technicky ošetrí aplikovaním tepla na dlhší čas, takže sa živica prenesie cez jednotlivé vrstvy

PMI – product and manufacturing information

súhrn dát a iných informácií vzťahujúcich sa ku špecifickému výrobku (jeho častí) a procesom určeným k výrobe toho výrobku (jeho častí)

preconfigure

pripravenie usporiadania častí výrobku ku konkrétnemu použitiu; prednastavenie, konštrukcia alebo usporiadanie súčiastok ku konkrétnemu účelu

prepreg

spevnenie vlákna, ktoré je naimpregnované základnou vrstvou živice ešte pred použitím; predimpregnovaný materiál je ošetrený pridaním tepla a tlaku

press line

cesta, ktorú vykoná plechový komponent počas procesu lisovania

pre weld

pomenúva opracovávanie povrchov kovových častí pred tým, ako sa vykoná zvar

process industry

priemysel, v ktorom chemické reakcie alebo fyzické deje transformujú materiály, či kde extrakcia, miešanie, oddelovanie alebo formovanie materiálov sa vykonáva v dávkach alebo nepretržitých výrobných režimoch

process wizard

automatizovaný, interaktívny návod k inštalácii alebo nastaveniu nového programu alebo funkcie výrobného procesu

product-centric

majúci produkt v centre pozornosti, záujmu či aktivity

product genealogy

dáta a informačná história špecifického produktu počas jeho životného cyklu

product lifecycle

kompletný proces zmeny a rozvoja počas úžitkového života produktu

production flow control

konfigurovateľné riešenie, ktoré poskytuje reálnu viditeľnosť a kontrolu ako toku produktu, tak aj toku materiálu po celej dĺžke výrobnej linky

production management

plánovanie, implementácia a kontrola procesov priemyselnej výroby, aby sa zabezpečila hladká a efektívna prevádzka

pultrusion

metóda výroby súčiastok ťahaním surového vlákna zvlhčeného živicou cez zohriatu dýzu; je používaná k efektívnej výrobe veľkých množstiev súvislého profilu

Q2O – quote to order

Q2O vytvára virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

QA – quality assurance

1. dôkazy potrebné k uisteniu, že výrobné aktivity zamerané na kvalitu sú vykonávané efektívne; tieto aktivity môžu byť systematické alebo špecificky určené k tomu, aby naplnili definované procesy a dané očakávania 2. v PLM to je systematická technika merania, analýzy a zlepšovania výrobného procesu k tomu, aby sa do tohto procesu zabudovala kvalita

QC – quality control

testovanie produktov na odhaľovanie defektov a ich nahlasovanie vedeniu, aby toto mohlo urobiť rozhodnutie, či produkt povolí alebo odmietne uviesť na trh

raceway

trubica alebo kanálik, ktorý drží, vedie a ochraňuje elektrické drôty a káble

RDV – repeatable digital validation

digitálna validácia konštrukcie je dynamicky a nepretržite vykonávaná v kontexte všetkých konštrukčných zmien

reachability

týkajúci sa ergonómie, aby sa zabezpečila realizovateľnosť ľudských úloh; tiež dosiahnuteľnosť robotických úloh

release process

prepojenie medzi procesom vývoja a procesom usporiadania výroby

repository

centrálny počítačový úložný priestor, v ktorom sa uchováva a organizovane udržiava zoskupenie dát

RFP – request for proposal

oficiálny list a príslušné dokumenty od nádejného alebo aktuálneho zákazníka, ktorý požaduje od dodávateľa formálnu ponuku

requirements management

systematický prístup k zisťovaniu, organizovaniu, dokumentovaniu a riadeniu tak počiatočných, ako aj meniacich sa požiadavok systému

RFI – request for information

požiadavka informácie

RFP – request for proposal

požiadavka návrhu

RFQ – request for quotation

požiadavka cenovej ponuky

robustness

väčšinou označuje softvér, ktorý je viacúčelový a má veľa funkcií

ROA – return on assets

percentuálny podiel, ktorý meria ziskovosť továrne tak, že efektívne vyratúva výnosy jej výkazov, napr. celkové výkazy (fixné a aktuálne), dlhodobé výkazy a prevádzkový profit

ROI – return on investment

koncept používaný v účtovníctve a financiách, ukazujúci vzťah medzi ziskom a investovaným kapitálom

rolling-ball blend

automatizovaná metóda designu na modelovanie povrchu produktu spôsobom, že sa virtuálna guľa variabilného polomeru kotúľa po povrchu tak, aby sa vytvorili požadované povrchové drážky a prechody

RTM – resin transfer molding

metóda formovania kompozitného laminátu vstrekovaním živice do uzavretej formy alebo ťahaním živice cez formu použitím vákua

SAP systems applications process

podnikový softvérový systém riadenia

scalable, scalability

popisuje počítač, komponent alebo sieť, ktoré sú predpripravené tak, aby naplnili budúce potreby

schema

diagram alebo plán, ktorý ukazuje základný náčrt nejakej veci

seamless

integrácia existujúcich softvérových alebo hardvérových systémov zabezpečujúca plynulý tok dát bez spôsobenia akéhokoľvek narušenia, akoby nová položka bola súčasťou pôvodného dizajnu

seat

individuálne pracovisko alebo lokalita, kde je nainštalovaný určitý softvér

serviceability

schopnosť poskytnúť dobrý servis

SMP – shared memory parallel

typ počítačovej architektúry, kde počítače majú spoločnú pamäť zdieľanú viacerými procesormi

simulation

počítačový program alebo sieť počítačov, ktorá sa snaží simulovať abstraktný model špecifického systému

SaaS – software as a service

niekedy sa nazýva aj ”on-demand software” (softvér na požiadanie), model dodávania softvéru, v ktorom softvér a s ním spojené dáta sú centrálne hosťované (väčšinou na internetovom cloude) a väčšinou sú užívateľom dostupné prostredníctvom osobného počítača, spravidla cez internetový prehliadač

Solid Edge

3D CAD parametrický objemový modelovací softvér pre stredný trh. Beží na Microsoft Windows a poskytuje objemové modelovanie, konštrukčné modelovanie a funkciu rysovania pre strojárskych inžinierov, konštruktérov a projektantov. Je to najkompletnejší hybridný 2D/3D systém, ktorý používa synchrónnu technológiu na zrýchlenie konštrukcie, rýchlejšie zmeny a spracovanie importovaných dát

solid primitives

jednoduché telesá – ako napr. hranol, guľa, valec, kužeľ, klin a prstenec – ktoré môžu byť vytvorené priamo v AutoCADe

solid stitching

zošívanie zbierky priestorových plôch dokopy tak, aby sa vytvoril nový komplexný, “free-form” tvar

SoL – solution outline

dokument popisujúci softvérové riešenie špecifické pre daného zákazníka, zahŕňajúci aj pridružený návrh rozpočtu.

SPC – statistical process control

metóda monitorovania kvality výrobkov počas procesu ich výroby. Je to výhodnejšie ako sa spoliehať na dodatočnú kontrolu hľadajúcu problémy až po tom, ako sa udiali.

splice

rez vrstvou, ktorý má za následok dve oddelené vrstvy. Používajú sa na to, aby uvoľnili napätie v deformovanom materiále.

spline

vyhladený spoj daných bodov plôch

stakeholders

niekto alebo niečo s priamym podielom; osoba alebo skupina osôb s priamym podielom, zapojením sa alebo investíciou v niečom, napr. zamestnanci, akcionári a zákazníci obchodného podniku

STEP – standard for the exchange of product model data

je cieľom (podľa ISO 10303) prepojiť všetky geometrické a negeometrické dáta užitočným spôsobom tak, aby kompletný popis produktu mohol byť zdieľaný medzi CAD systémami

stereolithography

vytváranie prototypov, vzorcov alebo reálnych súčiastok z CAD náčrtov tak, že sa nanášajú postupne vrstva po vrstve v stereolitografickom stroji (3D tlač)

stitched fabric

jednosmerne spevnené vlákna, ktoré sú navrstvené a orientované jedno na druhom a zošité dokopy tak, aby vytvorili tkaninu. Vlákna sú orientované v mimoosových uhloch, najčastejšie + alebo – 90 stupňov a + alebo – 45 stupňov. Toto vedie k zvýšenej pevnosti finálnych FRP produktov.

suite

integrovaný softvérový balík; súbor integrovaných aplikačných programov pracujúcich ako jeden program, z ktorého každý dokáže využiť dáta z tých ostatných, bez potreby znovu vložiť alebo preniesť dáta

SRM – supplier relationship management

komplexný prístup riadenia interakcií podniku s organizáciami, ktoré dodávajú tovar a služby, ktoré využíva. Cieľom SRM je zjednodušiť a zefektívniť procesy prebiehajúce medzi podnikom a jeho dodávateľmi, tak isto, ako CRM (customer relationship management = riadenie zákazníckych vzťahov) je určené k zjednodušeniu a zefektívneniu procesov prebiehajúcich medzi podnikom a jeho zákazníkmi.

supply chain

sieť zariadení a možností distribúcie, ktorá vykonáva funkcie zaobstarávania materiálov, transformácie týchto materiálov do medziproduktov a hotových produktov a distribúcie týchto hotových produktov zákazníkom

surface blending

vytváranie novej plochy, ktorá plynulo splýva medzi už existujúcimi plochami

surface tangencies

plocha, ktorá je dotyková voči inej ploche

SMB – small to mid-sized business – malé až stredné podniky

systems engineering

umenie a veda vývoja komplexného technického produktu, ktorý plne spĺňa požiadavky zákazníka na výkon a kvalitu v rámci daných zdrojov a časového ohraničenia

systems-driven product development

schopnosť spájať všetky inžinierske dáta v spoločnom dátovom modeli, minimalizovať variabilitu, riadiť zmenu a problémy, vo všetkých oblastiach na spoločnom programe a platforme

Teamcenter

integrovaný súbor aplikácií riadenia životného cyklu; Teamcenter posilňuje inováciu a zlepšuje produktivitu tým, že spája ľudí a softvérové aplikácie naprieč globálnym vývojom výrobku, a výrobné organizácie s vedomosťami o výrobku a procese, ktoré potrebujú na to, aby uspeli

Tecnomatix

súhrnné portfólio digitálnych výrobných riešení, ktoré prináša inováciu tým, že spája všetky výrobné disciplíny s priemyselným inžinierstvom – od schémy a dizajnu procesu, simulácie a kontroly procesu, až po realizáciu výroby. Postavený na otvorenej PLM výrobnej platforme Teamcenter. Tecnomatix poskytuje najkomplexnejšiu zostavu výrobných riešení, aká je dnes na trhu.

Turnkey

typ projektu, ktorý je skonštruovaný tak, že môže byť predaný akémukoľvek kupcovi ako kompletný produkt. To sa odlišuje od vytvorenia na objednávku, kde konštruktér vytvorí predmet dodávky podľa presných požiadaviek zákazníka, alebo keď sa predá nekompletný produkt s predpokladom, že ho kupujúci skompletizuje.

2D

dvojrozmerný

3D

trojrozmerný

3DSync

využíva synchrónnu technológiu Siemens PLM Software; 3D editovací softvér, ktorý umožňuje užívateľovi editovať mechanické časti a komponenty z prakticky akéhokoľvek CAD systému

24×7

dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni

tape

jednosmerne spevnené vlákna, spojené do predimpregnovanej štruktúry, či už termoplasticky alebo vytvrdenej teplom. Páska (tape) je vyrezaná, položená a ošetrená použitím kombinácie tepla a tlaku.

take-to-market

proces uvedenia a distribúcie nového produktu na trh

take-to-product

proces vývoja konceptu a konštrukcie, projektovania a výroby nového produktu

time-to-market

čas, ktorý trvá od vytvorenia nového konceptu produktu, až po distribúciu produktu na trh

tolerant modeling

funkcia dizajnového softvéru, ktorá umožňuje to, že aj geometria, ktorá bola nepresne importovaná, môže byť efektívne využitá v danom modelovacom softvére

tooling

1. Pre montáž, montáž výrobkov; väčšinou pomenúva manuálne, aj automatické nástroje, prípravky a montážne stroje (napr. zváracie stanice a roboty), ktoré sa používajú v montážnych procesoch. 2. Pre výrobu súčiastok je to produkcia obrábaných, liatych, kovaných, lisovaných a plastových súčiastok; väčšinou pomenúva nástroje, prípravky a komponenty na obrábanie, formovanie a lisovanie, ktoré priamo podporujú výrobu týchto súčiastok.

tool path

poväčšinou zapísaná v dátovom formáte CL (cutter location = miesto rezného nástroja), vypočítaná dráha nástroja (tool path) je importovaná do postprocesora, ktorý premení CL dáta do programu NC pre konkrétny stroj

tool surface

geometrická entita CAD systému , ktorá predstavuje povrch, na ktorý má byť vrstva položená

top-down modeling

[viď top-down design]

traceability

schopnosť sledovať dráhu alebo postupovanie produktu krok za krokom, od vzniku jeho konceptu, až po jeho záverečné užívanie

trunk wires

nezávislé káble, ktoré sa zlučujú do spoločných segmentov

turning

sústruženie – vytvarovanie alebo orezanie niečoho na sústruhu otáčaním okolo osi alebo bodu v určitom smere

UDF – user-defined feature

užívateľom definované vlastnosti

UI – user interface

užívateľské rozhranie; časť softvéru, s ktorou je užívateľ v priamej interakcii

unidirectional

posilnenie štrukturálneho vlákna, ktoré smeruje iba jedným smerom osi

unified architecture

prináša výhody riadenia životného cyklu produktu do celého hodnotového reťazca tým, že zjednocuje poznatky v rámci PLM systému, integruje dáta z iných systémov a prezentuje správne informácie v správnom kontexte kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení

use case

scenár toho, kto môže ako používať určitú softvérovú aplikáciu, vysvetlujúci hodnotu a pomáhajúci definovať potreby zákazníka

user-defined feature

[viď UDF]

user interface

[viď UI]

value chain

hodnotová reťaz (value chain) pozostáva z týchto kľúčových aktivít: logistika prichádzajúceho toku, produkcia, logistika odchádzajúceho toku, marketing/predaj a služby; cieľom týchto aktivít je ponúknuť zákazníkovi takú hodnotovú úroveň, ktorá prevyšuje náklady na aktivity a teda vedie k zisku

variable-radius blend

metóda povrchového modelovania, ktorá spája krivky s rôznymi polomermi

vault, vaulting

úložisko pre určité dáta, dokumenty a ďalšie informácie

Virtual commissioning

použitie virtuálneho modelu, ktorý reprezentuje presnú a realistickú 3D simuláciu mechanických, elektrických a kontrolných systémov na overenie fyzických funkcií výrobného systému ešte pred samotnou fyzickou implementáciou

visualization

vytvorenie jasného obrazu niečoho, čo máme v mysli

web-native

databáza, program alebo ďalšie informácie dostupné a riadené z prostredia webu

weld bead

kov, ktorý je uložený v zváranom spoji potom, ako vychladol

weldments

kovové komponenty, ktoré sú spojené zváraním ich častí alebo kúskov dokopy

wireframe

vizuálna prezentácia elektronickej reprezentácie trojrozmerného alebo fyzického objektu, používaná v 3D počítačových grafikách

work cell

pracovisko vo výrobnej prevádzke, kde sa vykonávajú špecifické úlohy riadené počítačom

workflow

postup alebo stav postupu prác vykonaných podnikom, oddelením alebo osobou

woven fabric

posilnenie štrukturálneho vlákna, zotkané dokopy tak, že orientuje jednotlivé vlákna mimoosovo vzhľadom k ďalším vláknam; tkaná látka má posilnené vlastnosti medzivrstvovej sily, keďže štrukturálne vlákna sú prepletené navzájom

XT file format

otvorený XT formát súborov, pochádzajúci z Parasolidu, ktorý je dostupný akoukoľvek aplikáciou, ktorá je kompatibilná s Parasolidom, od akéhokoľvek dodávateľa

Zero D

prístup k usporiadaniu stroja, ktorý začína definíciou štruktúry výrobku, ešte pred tým, ako sa akákoľvek geometria uloží na papier

ad hoc product knowledge

poznatky vyvinuté pre špecifický účel, vytvorené prostredníctvom akejkoľvek okamžite dostupnej informácie

add-on

je to prídavný modul, add-on rozhranie; zameriava sa na špecifickú funkcionalitu, ktorá môže byť pridaná ako doplnok umožňujúci širšiu aplikáciu softvéru

ADP – assembly-driven part

konštruovaný tak, aby spĺňal špecifické nároky na montáž

AEM – assembly engineering manager

umožňuje vysoko realistickú simuláciu pohybu zostáv a mechanizmov

AIM – asset information management

prostriedok pre firmy zabezpečujúci efektívny zber, organizáciu a manažment množstva výkresov, špecifikácií, zoznamov, manuálov a databáz asociovaných s bežnou investíciou do aktív

anthropometric

vzťahujúci sa k štúdiu mierok ľudského tela, špecificky na komparatívnej báze

API – application programming interfaces

zabezpečuje programovací prístup do funkcionality jadrových aplikácií umožňujúci vytváranie programov, ktoré dokážu využívať iné aplikácie v rôznych jazykoch a formátoch

archive

skladovací priestor, úložisko výnimočne používaných dát

associative structures

štruktúry, ktoré zdieľajú funkcie ako súčasť väčších zostáv

associativity

schopnosť, vďaka ktorej veci, informácie alebo myšlienky sčasti alebo úplne odvodzujú svoju funkciu alebo výkon na základe vzťahu s inými vecami, informáciami alebo ideami

ATE – automatic test equipment

automatické testovacie vybavenie; pre dosky plošných spojov a iných elektronických zariadení

automation design

plánovanie, návrh, usporiadanie, simulácia a dokumentácia infrašturktúry, vybavenia, ovládacích prvkov a logiky podniku vo virtuálnom svete určené na definíciu a optimalizáciu procesov v reálnom svete

auxiliary view

ako v CAD výkresoch; doplnková možnosť náhľadov ako ortografický, izometrický a reálny náhľad

backbone

základňa, na ktorej sú postavené všetky softvérové aplikácie

balloons

obrys približujúci detaily konkrétnej časti väčieho CAD výkresu

batch

kvantita alebo čiastková kvantita istého materiálu alebo výrobku, ktorý bol vyprodukovaný podľa rovnakého postupu a reprezentuje homogénnu, nereprodukovateľnú jednotku s unikátnymi špecifikáciami

bandwidth

kapacita dátového prenosu systému elektronického dátového prenosu

bend allowance

(tiež K faktor)- miera rádiusu ohybu povolená pre konkrétnu plechovú súčiastku pre konkrétny stroj

bend relief

dizajnovaná alebo automatická štrukturálna zmena ohybu plechu pre uvoľnenie napätia vyplývajúceho z iných tvarovacích operácií

best practice

kvalitnejšia metóda alebo inovatívna prax, ktorá prispieva k lepšiemu výkonu podniku, zvyčajne považovaná za “najlepšiu” inými podobnými organizáciami

bidirectional exchange

simultánny tok dát medzi oboma koncovými zdrojmi dátového toku

biomechanical

týkajúci sa mechaniky biologickej a špecificky svalovej aktivity

BIW – body-in-white

surový oceľový skelet automobilu bez dverí, kapoty alebo veka batožinového priestoru

BOM – bill of materials

kusovník; zostava materiálov a súčiastok potrebných pre výsledný produkt, zvyčajne zostavená počas navrhovania a vývoja produktu

Boolean operation

operácia podľa pravidiel Booleovskej algebry v ktorej každý operand a výsledok nadobúdajú jednu z dvoch hodnôt; napríklad “0 alebo 1”, “zapnutý alebo vypnutý”, “otvorený alebo zatvorený” alebo “prítomný alebo neprítomný”

bottleneck

úzke miesto, okolnosť alebo situácia, ktorá spomalí alebo zastaví voľný pohyb a postup/priebeh

bottom-up

vytváranie konštrukcie zdola nahor- začína definovaním jednotlivých súčiastok postupným skladaním zostáv až po kompletnú zostavu konečného výrobku

box build

vzťahuje sa k navrhovaniu, optimalizácii a overovaniu procesov zostavovania elektronických komponentov a ich prenosu do veľkosériovej výroby

BPP

procedúry podnikových procesov

B-spline

matematická parametrická definícia sledu spojených geometrických krivkových segmentov patriacich do rodiny kriviek preložených cez skupinu bodov

BTAT – Business travel assessment tool

pred začatím akejkoľvek pracovnej cesty je povinné absolvovať posúdenie rizika cesty prostredníctvom BTAT. BTAT vám pomôže ohodnotiť možné riziká pracovnej cesty ohľadom imigračného, daňového a sociálneho zabezpečenia

business intelligence

podnikové úkony a dáta (finančné, administratívne atď.)

CA

počítačom podporovaná konštrukcia

CAE

počítačom podporované technické výpočty, analýzy a simulácie

CAM

počítačom podporovaná výroba

CALS

iniciativa Ministerstva Obrany Spojených štátov amerických pre elektronické zhromažďovanie vojenskej dokumentácie a spájanie súvisiacich informácií

CAx – computer-aided technologies

technológie počítačovej podpory

carbon fiber

extrémne ľahký textilný materiál, ktorý kombináciou so živicou (najčastejšie epoxidovou), vytvára extrémne pevná kompozitná výstuha. Vďaka jeho ľahkosti a pevnosti, karbónové vlákno je vyhľadávané v letectve, vojenskej technike a v rekreačných uplatneniach

CFRP – carbon reinforced plastic

výraz sa môže vzťahovať k širokému spektru spevnených karbónových materiálov, ale primárne sa vzťahuje ku karbónovému vláknu spevnenému termosetickými živicami

CASE

počítačom podporovaný vývoj softvéru

change management

navrhovanie a riadenie jednoduchých alebo zložitých zmien, ktoré ovplyvňujú výrobok počas jeho životného cyklu

check-in

proces umiestnenia alebo navrátenia nových alebo modifikovaných informácií o produkte pod kontrolu v rámci PDM/PIM systému

clay-sweeping

tradičný výraz pre modelovanie nových typov modelov výrobkov vo vývoji

clock speed

všeobecný pojem uznávajúci dôležitosť časového aspektu- výrobný čas, čas na naplnenie množstva, doba príchodu na trh, čas na dosiahnutie hodnoty v životnom cykle výrobku

CMM

Coordinate measuring machine- súradnicový merací stroj; mechanický systém pohybujúci meraciu sondu po povrchu obrobku tak aby dokázal odmerať jeho súradnice

collaboration

spolupráca alebo spoločná práca s ostatnými spolupracovníkmi

collocation

práca v tom istom priestore alebo miestnosti pre umožnenie lepšej spolupráce

communication silos

“izolované” jednotky, disciplíny alebo funkcie- ako posúdenie kvality, zlepšovanie procesov, návrh fabriky, manažment zdrojov a simulácia výroby- tie, ktoré v inom ako PLM prostredí ťažko zdieľajú a komunikujú dáta a iné informácie ohľadne ďaľších funkcií

community collaboration

platforma pre zdieľanie informácií a spoločnú prácu počas životného cyklu výrobku

compliance management

dokumentovanie, uvedenie do prevádzky a sledovanie dodržiavania nariadení počas celého životného cyklu výrobku. Obsahuje manažment záznamov o výrobku, riadenie veľkého množstva znalostí, evidenciu záznamov a sledovanie auditov

composite

súčiastka pozostávajúca z dvoch alebo viac materálov, najčastejšie živica s vláknitou výstužou

compression molding

metóda tvarovania kompozitov prostredníctvom tvarovej formy, ktorá používa tlak, často kombinovaný s teplom

CNC – computer numerical control

softvér obrábacieho stroja, ktorý automatizuje prácu stroja a opakovane produkuje konzistentné a presne vyrábané kusy

configuration management

proces manažmentu výrobkov, zariadení a procesov riadením informácií o nich vrátane zmien a zaisťujúci, že sú také, aké majú byť

COTS

commercial off the shelf – nákup sériovo vyrábaných výrobkov

CPDM

collaborative product development management- manažment kolaboratívneho vývoja produktu

core

akákoľvek nevláknová súčasť kompozitnej súčiastky. Príklady typov jadier sú voština, penové vrstvy, plechy, subkomponenty alebo plastové vložky. Jadrá sú podobné vrstvám keďže sú zložkami laminátu, ktoré reprezentujú celú časť kompozitu. Sú používané aby zvýšili silu, pevnosť a izolačné vlastnosti.

CRM – customer relationship management

manažment vzťahu k zákazníkovi- integrovaný informačný systém používaný na plánovanie, rozvrhovanie a riadenie pred- a po- predajných aktivít v organizácii

cured

popisuje živicu, ktorá sa dostala do tuhého stavu

dashboard

užívateľské rozhranie, ktoré pripomína prístrojovú dosku automobilu, organizujúce a prezentujúce informácie tak aby boli ľahko odčítateľné

data mining

triedenie dát, aby sme identifikovali štruktúru a vytvorili vzťahy medzi jednotlivými údajmi

data warehouse/store

hlavné úložisko dát organizácie z minulosti; jej korporátna a výrobná “pamäť”; obsahuje surový materiál pre podporné systémy určené na kvalifikované rozhodovanie manažmentu

debossing

konštrukčný proces znižovania reliéfu povrchu

debug

proces nachádzania a opravy alebo vyhnutia sa chybám (bugom) v kóde počítačového programu alebo pri konštrukcii hardvérového zariadenia

delamination

oddeľovanie pojidla medzi povrchovým a jadrovým materiálom v sendvičovom paneli; tiež sa môže vzťahovať na oddeľovanie vrstiev alebo vlákien v lamináte

degeneracy

stav alebo proces znehodnotenia; zhoršenie štruktúry alebo funkcie

DFE – design for the environment

návrh pre prostredie

DFT – design for test

návrh pre testovanie

die

forma; akýkoľvek nástroj alebo zariadenie pre dosiahnutie požadovaného tvaru, formy alebo povrchovej úpravy materiálu alebo pre lisovanie objektu alebo materiálu

digital engineering

konštruovanie zariadení a náradia v podmienkach strojárstva, elektriky a elektroniky a automatizácie v kontexte digitálnej továrne alebo digitálneho podniku

digital enterprise

zjednocuje všetky informácie o produkte s inováciou procesov, riadením všetkých elementov vytvárajúcich hodnotu – počas celého životného cyklu výrobku, návrhu spracovateľského závodu alebo diskrétnej výroby , od ich koncepcie cez návrh a výrobu až po servis, obnovu a likvidáciu

digital factory

bežne používaný výraz automobilovými výrobcami ako projekt alebo smerovanie k digitálnym metódam, procesom a 3D zobrazeniam komponentov, výrobného vybavenia a budov

digital manufacturing

– 1. montáž: integrované počítačové systémy zahŕňajúce simuláciu, 3D vizualizáciu, analytiku a rôzne kolaboratívne nástroje pre vytváranie výrobku a zároveň definovanie výrobného procesu
– 2. CAM: umožňuje aby boli informácie o výrobku, procese, podniku a zdrojoch previazané, zobrazované a podrobované procesom zmenového konania, s dôsledným a podrobným prístupom ku konštrukcii, používajúc CAM softvér

digital product design

softvérové nástroje, ktoré umožňujú vývojárom vytvárať, komunikovať, vizualizovať a analyzovať nápady vzťahujúce sa k výrobku v elektronickom formáte, čo urýchľuje vývoj a znižuje náklady

digital simulation

integrované prostredie pre simuláciu, modelovanie a analýzu v zhode so simulačnými dátami a manažmentom procesov

dimensional planning and validation

zachytáva výsledky reálnych kontrol a spája ich s plne asociatívnym modelom dát životného cyklu, konštrukciou výrobku a výrobou

DNC – direct numerical control

tiež nazývané distribuované numerické riadenie; prenáša NC programy a súvisiace dáta z CAM systémov priamo do CNC strojov v dielni

discrete industries

odvetvia v ktorých výroba finálnych produktov predstavuje separátne kusy, ktoré sa dajú ľahko spočítať, uchopiť alebo vidieť; diskrétne odvetia zahŕňajú automobilový priemysel, letecký priemysel, spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku, domáce spotrebiče a strojárske výrobky

distributed memory parallel

typ počítačovej architektúry, v ktorej individuálne procesory nezdieľajú pamäť, ale táto je priamo distribuovaná do procesorov

domain

oblasť poznatkov identifikovaná názvom

DTM – downtime management

manažment časových prestojov- časový úsek keď infraštruktúra priemyselnej výroby nedokáže napĺňať svoju primárnu funkciu; meranie prestoja môže byť robené na základe pracovnej smeny alebo v 12- alebo 24- hodinových úsekoch

EVM – earned value management

kombinuje meranie technického výkonu (napr. naplnenie pracovného plánu), harmonogramového výkonu (napr. pred/po termíne) a cenového výkonu (napr. pod/nad rozpočet) v rámci jednej integrovanej metodológie

ECAD – electrical computer-aided design

CAD určené pre navrhovanie elektrických okruhov, dosiek plošných spojov a iných elektrických panelov

e-commerce

nákup a predaj produktov pomocou digitálnej hotovosti cez elektronickú výmenu dát (EDI)

edge blend

dizajnový proces spájania dvoch susedných hrán používajúci rôzne parametre

EDA

electronic design automation – automatizácia elektronického dizajnu

EDI

electronic data interchange – výmena elektronických dát

EDM

– 1. manažment inžinierskych dát, podniková funkcia, často v rámci product lifecycle management (PLM), zodpovedná za manažment a vydávanie inžinierskych dát
– 2. elektroerozívne obrábanie- výrobný proces pri ktorom je elektrická iskra generovaná blízko povrchu (elektricky vodivého) pracovného kusu, čím spôsobuje odoberanie materiálu

EWI – electronic work instructions

elektronické pracovné inštrukcie – pracovné návody doručované na pracovisko elektronickou formou; spôsob zabezpečenia, aby výrobné procesy boli operátorom správne dodržiavané

embossing

dizajnový/konštrukčný proces zvyšovania plochy do reliéfu

ELV – end-of-life vehicle directive

nariadenie ohľadom vyradených vozidiel- Európska legislatíva týkajúca sa odpadových a znečisťujúcich dopadov vyradených vozidiel alebo iných vozidiel na konci svojej životnosti

end-to-end PLM

proces riadenia celého životného cyklu výrobku od koncepcie až po koniec jeho životnosti prostredníctvom digitálneho softvéru a procesov

enterprise relationship management (ERM)

softvér, ktorý analyzuje dáta o zákazníkoch pre lepšie porozumenie zákazníkovi a toho, ako používa produkty a služby

enterprise resource planning (ERP)

systém manažmentu, ktorý integruje a automatizuje všetky aspekty obchodných operácií vrátane plánovania, výroby, predaja a odnedávna zahŕňa aj marketing, inventarizáciu, sledovanie objednávok, zákaznícky servis, financie a ľudské zdroje

EPR – extended producer responsibility

prax zodpovednosti výrobcu výrobku do určitej miery za manažment odpadových produktov asociovaných s týmto výrobkom

ergonomic

aplikovaná veda zaoberajúca sa dizajnovaním a rozvrhovaním vecí používaných ľuďmi tak aby ľudia a veci interagovali čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie

ECU – electronic control unit

elektronická riadiaca jednotka

EPM

engineering process management – manažment inžinierskych procesov

Euler operations

Leonard Euler – matematik z 18. storočia vyvinul veľkú časť základov modernej geometrie a tým zásadne prispel k základom súčasného dizajnovania produktov

extensible

schopnosť predlžovania alebo naťahovania vo vzdialenosti, mierke alebo čase

XML – extensible markup language

značkový jazyk alebo značkovací jazyk kombinuje text a informáciu o texte (metainformáciu). Metainformácia, napríklad o logickej štruktúre alebo spôsobe prezentácie textu, sa vyjadruje použitím značiek (markup), ktoré sú premiešané s primárnym textom. XML je rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý ako pokračovanie jazyka SGML a zovšeobecnenie jazyka HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov. Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na zverejňovanie dokumentov. Jazyk umožňuje opísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa sám osebe vzhľadom dokumentu alebo jeho časti.

extrusion

tvarovanie (kovu alebo plastu) tým, že ho necháme prejsť cez formovacie nástroje

FEA – finite element analysis

analýza metódou konečných prvkov- typ počítačového programu, ktorý používa metódu konečných prvkov na analýzu materiálu alebo objektu a zistí ako bude aplikované napätie vplývať na materiál alebo konštrukciu

FEM

finite element modeling – modelovanie konečných prvkov

3-face blend

proces spájania troch konkrétnych dotýkajúcich sa plôch

face-face blend

proces spájania dvo konkrétnych dotýkajúcich sa plôch

facet data

dáta, ktoré definujú plochu alebo povrch

Femap

softvér určený na technické analýzy (strednej úrovne), ktorý je určený na prípravu a spracovanie technických výpočtov prostredníctvom metódy konečných prvkov, podporuje CAD import, modelovanie a vytváranie sietí pre modely konečných prvkov a tiež umožňuje vyhodnotenie výsledkov (postprocessing), ktorá dovoľuje výpočtárom interpretovať výsledky analýz

Fibersim

zostava softvérov ktorá podporuje všetky unikátne a zložité konštrukcie a výrobné metódy potrebné pre konštrukciu/navrhovanie inovatívnych, trvácnych a ľahkých produktov a súčiastok vyrobených z kompozitných materiálov

fiber path

grafická reprezentácia simulácie vyrobiteľnosti pre daný materiál zobrazená na povrchu 3D nástroja

fiber placement

metóda strategického umiestnenia a orientácie spevňujúceho vlákna v kompozitnej aplikácii pre maximalizáciu štrukturálnych vlastností

FRP – fiber reinforced plastic

vláknom vystužené plasty – termín používaný na popis kompozitných výrobkov

fillet

konkávne spojenie vznikajúce pri spojení dvoch povrchov

fine-grain visibility

atribút určitého softvéru určeného pre manažovanie životného cyklu výrobkov, ktorý umožňuje CIO (Chief Information Officer) prístup a nahliadanie detailných informácií kedykoľvek počas životného cyklu výrobku

firewall

počítač alebo počítačový softvér ktorý zabraňuje neautorizovanému prístupu k súkromným dátam (ako napríklad firemnej lokálnej sieti alebo intranetu) vonkajšími počítačovými užívateľmi

flash fit

kombinuje viac vzťahov do jedného ľahko-ovládateľného príkazu pre zrýchlenie vytvárania zostáv konštruktérmi

flat pattern

2D reprezentácia 3D vrstiev kde 2D reprezentácia je prispôsobená materiálnej deformácii vďaka 3D povrchovej topológii

floating license

používanie licencie programu na ktoromkoľvek pracovisku napojenom na lokálnu sieť; dovoľuje skupine používateľov zdieľať používanie programu

freeform

bezšvovo integruje modelovanie kriviek a povrchov

functionality

súhrn vlastností alebo akékoľvek hľadisko toho, čo produkt ako napríklad softvérová aplikácia alebo výpočtové zariadenie môže urobiť pre používateľa

G0-continuity

dve krivky alebo povrchy, ktoré sú spojené a majú rovnaké smerovanie v bode dotyku (tangenciálna kontinuita)

G2-continuity

povrchy, ktoré majú G1- kontinuitu, ale v bode dotyku majú tiež rovnaké zakrivenie

G3-continuity

povrchy, ktoré majú G2- kontinuitu, ale obsahujú filety

GFRP

glass fiber reinforced plastic – spevnený plast zo skleného vlákna

global engineering

synchrónna práca na projekte v rôznych krajinách a časových zónach prevádzaná vicerými účastníkmi zainteresovanými vo vývoji projektu

GUI – graphical user interface

štýl užívateľského prostredia zloženého z grafických komponentov ako okná a tlačidlá

hand layup

metóda výroby kompozitov rezaním spevnených vlákien, umiestňovania ich do správnej pozície a laminovania živicou bez pomoci strojov

HLM – hidden line manager

vypočítava skryté pohľady na linky, inžinierske návrhy/kresby a technické ilustrácie častí a súprav

HD-PLM – high definition product lifecycle management

vízia firemných PLM produktov z rodiny Siemens PLM Softvérov, ktorých výsledkom je zdieľaná skupina integrovaných softvérových nástrojov umožňujúcich tímom vyvíjajúcim produkty na globálnej kolaboratívnej báze identifikovať, zachytiť a zakladať/porovnávať obrovské objemy informácií dostupných ako vnútri tak aj mimo výrobných podnikov

high tech

náročná technológia; technológia, ktorá je prelomová a najpokročilejšia dostupná v danom čase/momente

HMI – human machine interface

je to priestor, v ktorom sa dejú interakcie medzi ľuďmi a strojmi; cieľom tejto interakcie je zefektívniť prevádzku a kontrolu stroja zo strany človeka, zatiaľ, čo stroj simultánne posiela spätnú väzbu, ktorá napomáha rozhodovacím procesom operátora

hollowing

technika používaná na výrobu tenkostenných súčiastok

HTTPS protocol

bezpečná verzia HTTP, komunikačný protokol World Wide Web-u

HVAC

vykurovanie, vetranie a klimatizácia

ideation management

aktivity a procesy, ktoré vedú k vytváraniu širokých sústav riešení zákazníckych problémov; vytvára koncepty v raných štádiách vývoja výrobku, medzistupne pre predchádzanie problémom v implementácii, neskoršie štádiá pre plánovanie uvedenia na trh a štádiá po ukončení životnosti výrobku pre lepšie pochopenie úspechu a možných zlyhaní na trhu

IGES – initial graphics exchange specification

východisková špecifikácia grafických výmen – neutrálny formát dát, ktorý popisuje informácie ohľadom konštrukcie a výroby, ktorý bol vytvorený v CAD/CAM systémoch

IFRS – International Financial Reporting Standards

spoločný globálny jazyk pre obchodné záležitosti pre medzinárodnú porozumiteľnosť a porovnateľnosť firemnej hodnoty

industrial security

priemyselná bezpečnosť

industrial software

aplikácie používané fyzickými továrenskými zariadeniami, ktoré riadia logické a mechanické procesy

IT – information technology

zjednocuje technické aj spoločenské aspekty počítačových technológií; širšia integračná vízia role hranej výpočtovou technikou v spoločnosti

initiative

projekt alebo plán určený na realizáciu špecifických sústav merateľných obchodných výsledkov alebo benefitov

integrated product/production

digitálne integrovaný produkt a výroba, zlepšujúca produktivitu a čas dodania produktu na trh

intellectual capital

znalosti/vedomosti, ktoré môžu byť využité na zárobkovú činnosť alebo iný praktický účel

ISO – International Organization for Standardization

certifikácia ISO je najvyššie uznanie kvality a plnenia záväzkov, aké môže laboratórium alebo továreň dosiahnuť

interoperability

schopnosť softvéru a hardvéru komunikovať naprieč rôznymi zariadeniami od rôznych predajcov

isometric

začleňovanie metódy projekcie alebo perspektívy, v ktorej sú hlavné rozmery reprezentované troma osami oddelenými 120° uhlami

isotropic

vlastnosť kompozitného materiálu- majúci rovnaké štrukturálne vlastnosti v troch súradnicových smeroch (X, Y, Z)

Jack

mužská verzia humanoidného produktu, ktorá pomáha podnikom v rôznych odvetviach zlepšiť ergonómiu produktového dizajnu a úloh na pracovisku

Jill

ženská verzia humanoidného produktu, ktorá pomáha podnikom v rôznych odvetviach zlepšiť ergonómiu produktového dizajnu a úloh na pracovisku

JT (also JT Open, JT data format or JT technology)

otvorený a široko prijímaný formát 3D dát používaný na vizualizáciu, kolaboráciu a zdieľanie dát

KBE – knowledge-based engineering

technické riešenia postavené na znalostiach; technika používaná v produktovom dizajne na zaznamenávanie pravidiel, poznatkov a odborných znalostí pre ich opätovné použitie

KDA – knowledge-driven automation

automatizácia postavená na znalostiach; vedľajší produkt

KBE – knowledge-based engineering

zaznamenáva poznatky, používa najlepšie praktiky a zabezpečuje dizajnové a výrobné procesy, ktoré výrobcom napomáhajú dosiahnuť efektivitu a profitabilitu

kernel

jadro počítačového operačného systému umiestnené v pamäti a vykonávajúce základné funkcie ako kontrola pamäti, súborov a alokácia systémových zdrojov

kinematics

odvetvie dynamiky zaoberajúce sa vlastnosťami pohybu mimo ohľadu na hmotu a silu

KPI – key performance indicators

kľúčové indikátory výkonnosti – vďaka nim sa zisťuje vývoj cieľov/plánov a/alebo rozhodujúcich faktorov úspechu v rámci podniku aby sa podporilo dôležité a rýchle rozhodovanie

laminate

1. vláknami zosilnená kompozitná štruktúra alebo vrchná vrstva kompozitného sendvičového panelu 2. aplikácia živice do vláknami zosilneného materiálu 3. proces lepenia povrchu na jadrový materiál 4. kompozitný prvok najvyššej úrovne; laminát obsahuje vrstvy, kroky a sekvencie, ale je dôsledne definovaný ako zostava sekvencií

lean manufacturing initiative

podniková aktivita zameraná na zníženie plytvania pri výrobe produktov

legacy system

zastaralý počítačový systém alebo aplikácia, ktorý zostáva v užívaní pretože ho používateľ (najčastejšie organizácia) nechce vymeniť alebo redizajnovať

leverage

zvýšovanie biznis efektivity pomocou rôznych kolaboratívnych praktík

LDA – lifecycle data architecture

dizajnová a analytická technika založená na vysoko-úrovňovej analýze dát životného cyklu v podniku; hlavným účelom je distribúcia a rozmiestňovanie dát na celopodnikovej úrovni

library checker

kontroluje a opravuje chýbajúce základné parametre uvedené v BOM (kusovníku)

LCAIM – lifecycle asset information management

koncept celostného softvérového riešenia počas celého životného cyklu priemyselného podniku a vybavenia, ktorý zabezpečuje dostupnosť správnych informácií na správnom mieste v správnom čase, počas všetkých fáz životného cyklu investícií vo výrobnom podniku

life-limit

predpokladaná dĺžka života výrobku

LMS

balík testovacích a mechatronicko-simulačných softvérov a inžinierskych služieb; ako segment ponuky v rámci Siemens PLM Softvérov, LMS dodáva portfólio produktov a služieb, umožňujúcich výrobným podnikom manažovať komplexný vývoj výrobkov

lofting

spájanie nerovnakých profilov ako napríklad štvorca v jednej úrovni a kruhu v inej úrovni; prepojený povrch medzi oboma profilmi sa javí ako štvorec na jednom konci a prechádza do kruhu na konci opačnom

MES – manufacturing execution systems

dodáva informácie umožňujúce optimaliizáciu výrobných aktivít od započatia objednávky až po výsledné výrobky

manufacturing part planning

spracovanie konkrétnych výrobných krokov pre výrobu súčiastok

manufacturing process management

technológie a metódy definujúce ako majú byť výrobky vyrábané v kolaboratívnom prostredí

manufacturing process planning

aplikácia v rámci Teamcentra určená na vytváranie technologických postupov a technologických kusovníkov

manufacturing resource planning

metóda efektívneho plánovania všetkých zdrojov výrobného podniku; ideálne zahŕňa operačné plánovanie jednotiek, finančné plánovanie v dolároch a má simulačnú schopnosť zodpovedať otázky “čo-ak?”

MCAD – mechanical computer-aided design

strojársky orientovaný CAD systém

mechatronics

synchronizácia mechanických, elektrických, elektronických a softvérových komponentov v jednom výrobku

ME&S

údržba, skvalitňovanie a podpora

metadata

dáta o dátach; popisné štatistické informácie o prvkoch súborov dát

milling

frézovanie

mold

forma; tvar, najčastejšie vyrobený z kovu, používaný pri výrobe kompozitných štruktúr, plastových a kovových súčiastok

MRO

riadenie údržby, opráv a revízií

MTM

spojenie štandardov a výskumu, ktoré zaviedlo procedúry pre zlepšenie metód a ustanovenie časových štandardov- rozoznávaním, klasifikovaním a popisovaním pracovných úkonov človeka používaných na uskutočňovanie vopred daných operácií a následného priraďovania predterminovaných časových štandardov týmto úkonom

NC – numerical control

automatizované riadenie nástrojov stroja; automatizovaná technika určená na riadenie nástrojov stroja, v ktorej pozícia alebo činnosť nástroja – napríklad hĺbka vŕtania – je stanovená číselnou hodnotou

node-locked license

licencia môže bežať iba na počítači, na ktorom je aplikácia nainštalovaná

NPDI – new product development and introduction

kompletný proces prinášania nového produktu na trh; “vývoj” (development) alebo “konštrukcia” (design) sa zameriavajú na vytváranie nápadov, konštrukciu produktu a návrh spôsobu výroby detailu; “uvedenie” (introduction) zahŕňa prieskum trhu a marketingovú analýzu

NX

NX ponúka najširšiu sadu integrovaných, plne asociatívnych CAD/CAM/CAE aplikácií v priemysle. NX sa dotýka celého spektra vývojových procesov v konštrukcii, výrobe a technických simuláciách výrobku a vedie používateľa k využívaniu najlepších podnikových praktík tým, že zachytáva a znovu používa vedomosti o výrobkoch a procesoch.

NX Nastran

program FEA (finite element analysis = analýza konečných prvkov), integrovaný do NX; Nastran je registrovaná obchodná značka NASA (the National Aeronautics and Space Administration)

O2O – opportunity to order

O2O je zastrešujúci výraz zahŕňajúci dve oddelené, ale podobné globálne aplikácie, ktoré zdieľajú veľa rovnakej DNA. Q2O (quote to order) podporuje proces priameho predaja a P2O (partner to order) podporuje proces nepriameho/partnerského predaja. Tak ako Q2O, aj P2O vytvárajú virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok (vrátane úložiska pre všetky pridružené dokumenty) priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

OEM – original equipment manufacturer

pôvodný výrobca výrobku

offsetting

keď sa odchýlka z hrany, reprezentovaná elipsou alebo parametrickou krivkou, sama pretína, tak PGM (profile geometry manager = riadenie profilovej geometrie) vykoná primeranú operáciu orezania

OpenAir

NetSuite OpenAir softvér je cloudové riešenie automatizácie profesionálnych služieb (PSA – professional services automation) ktoré ponúka projektovo orientovaným obchodom silný menežment projektu, menežment zdrojov, projektové účtovníctvo, a tiež možnosti časového rozvrhu a menežmentu nákladov

open architecture

schopnosť integrovať nový hardvér a softvér do systému; vrstvená hierarchická štruktúra, konfigurácia alebo model komunikácie alebo spracovateľského systému distribuovaných dát, ktorý umožňuje popis, dizajn, vývoj, inštaláciu, operáciu, vylepšovanie a údržbu systému, ktoré majú byť vykonané v danej vrstve alebo vrstvách tejto hierarchickej štruktúry

open-by-design platform

zámerná stratégia otvorenej architektúry (open architecture), ktorá umožňuje integráciu hardvéru a softvéru do systému

openness

[viď open architecture]

orthographic view

dvojrozmerné kresby používané k popisu trojrozmerného objektu

out-of-the-box

podobné off-the-shelf (výrobok nie je robený na zákazku, ale vyrába sa sériovo); jednoduché na nastavenie a používanie; pripravené na používanie; to, čo prichádza štandardne spolu s produktom

outsourcing

obstarávanie tovaru alebo služieb od externého dodávateľa

P2O – partner to order

P2O vytvára virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

Parasolid

geometrické modelovacie jadro Softvéru Siemens PLM

patterning

naplánovať alebo vytvoriť podľa modelu alebo modelov

PCF – packaged collaboration file

umožňuje viacerým dokumentom z rôznych zdrojov, aby boli zabalené do jedného súboru, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné k spoločnej komunikácii

PCR (HR)

formuláre v SAPe, kde vytvárate požiadavky na zmenu, ktoré odštartujú pracovný tok

P&ID – process and instrumentation diagram

popisuje systémové komponenty a prepojenie komponentov v spracovateľskom závode

Pipeline

pomenúva kompletné množstvo príležitostí v obchode

parametric

popisuje akúkoľvek zo súboru fyzických vlastností, v ktorých sa cez vybrané parametre nastavujú vlastnosti alebo správanie nejakej veci

part centroid

stred hmoty súčiastky – ťažisko

part library

zbierka predkreslených, bežne využívaných predmetov, ako sú úpinky, pružiny, ložiská, prevodovky, hriadele, vačky a remenice, ktoré môžu byť vložené do montáže

PDM – product data management

riadenie produktových dát

PDS – product-driven services

služby zamerané na produkt

personalized portal view

možnosť jedinca mať prístup k online databáze alebo časti databázy, ktorá sa najbezprostrednejšie týka jeho potrieb

plant design and optimization

vývoj a analýza výrobných objektov, využívajúca 3D parametrické smart objekty na rýchlejšie usporiadanie efektívnych tovární a na redukovanie chýb počas plánovacieho procesu, zatiaľ čo optimalizujú tok materiálov, manipuláciu, logistiku a nepriamu prácu

plant simulation

simulačný nástroj diskrétnej výroby, ktorý umožňuje vytvorenie digitálnych modelov logistických systémov (napr. produkcie) tak, aby vlastnosti systému mohli byť preskúmané a optimalizované

PCB – printed circuit board

doska plošných spojov; tenká obdĺžniková doska, na ktorú sú umiestňované čipy a iné komponenty

PLM – product lifecycle management – proces riadenia kompletného životného cyklu produktu od jeho konceptu, cez konštrukciu a výrobu, až po servis a likvidáciu. PLM integruje ľudí, dáta, procesy a systémy podniku a je informačnou chrbticou o výrobku vo vnútri podniku a v rámci rozšíreného podniku

PLM VDM

PLM VDM ponúka štruktúrovaný proces dodávania PLM riešenia, s dôrazom na unikátne aspekty celopodnikového riešenia, ktoré využíva softvérové produkty Siemens PLM. Táto metodológia bola adaptovaná globálne, naprieč všetkými organizáciami zameranými na softvérové služby Siemens PLM a je založená na PMBoK z PMI. Táto metodológia zahŕňa tieto fázy:

 • Predpríprava – zostavnenie procesu definovania riešenia na vysokej úrovni a podporné stanovisko o pripravenej práci, aby mohol projekt začať
 • Nastavenie – transformácia konceptov riešení z predprojektových aktivít do presne stanoveného plánu riešenia
 • Plánovanie – vytvorenie zostávajúcich dokumentov, ktoré sú použité na realizáciu a kontrolu projektu. V závislosti na komplexnosti riešenia sa definujú detailné plány na rámec, rozvrh, náklady, potrebné schopnosti, zdroje, riziká, kvalitu a komunikáciu
 • Spracovanie – zhotovenie stanoveného riešenia, pričom sa kladie dôraz na požiadavky klienta, ako sú definované vo fáze plánovania
 • Testovanie – overovanie, či je riešenie pripravené na použitie vo výrobe
 • Distribuovanie – distribuovanie riešenia do výroby až po koncových užívateľov
 • Uzatvorenie – ubezpečenie sa, že všetky administratívne časti projektu sú skompletizované a zachytené poučenia z chýb

PMI – Project Management Institute

Inštitút Projektového Riadenia

PMP – performance management process

metóda aktívneho využívania výkonnostných dát na zlepšenie prevádzky a operácií. V rámci riadenia ľudí PMP zahŕňa biznis stratégiu a merítka výkonnosti, aby sa vytvorili individuálne výkonnostné ciele a aby riadenie malo možnosť evaluovať dosahovanie týchto cieľov a tiež schopnosti zamestnanca/kyne, ktoré sa odrážajú v jeho/jej činoch a správaní. 4Success je aplikácia, ktorá spracúva PMP dáta.

PTO – paid time off

americký program založený na kalendárnom roku, ktorý zamestnancom poskytuje väčšiu slobodu a flexibilitu v rozvrhovaní si voľného času, aby si mohli naplniť svoje osobné a rodinné potreby. Je určený k rôznym tradičným spôsobom trávenia času mimo práce. Patrí sem dovolenka, práceneschopnosť, osobné záležitosti, návštevy lekára/zubára, stavy núdze, osobné prázdniny, dobrovoľná komunitná služba, čas s rodinou alebo akýkoľvek iný osobný dôvod.

PLC – programmable logic control

programovateľné mikroprocesorové ovládanie, ktoré môže byť sledované online a je schopné nájsť závady v sebe samom a v zariadeniach k nemu pripojených

PLM – product lifecycle management

súhrn schopností, ktoré podniku umožňujú účinne a efektívne inovovať a menežovať svoje produkty a služby s nimi spojené, naprieč celým životným cyklom produktu, od konceptu, až po recykláciu či likvidáciu

PLM components

súbor softvérových riešení vyvinutých Siemens PLM Softvérom, ktorý slúži ako základný element mnohých svetových CAD/CAM/CAE aplikácií. Napríklad sem patrí D-Cubed, JT Open a Parasolid

ply

jedna vrstva látky zo spevneného vlákna, základný element kompozitnej súčiastky; vrstva je samostatná časť materiálu v kompozitnej súčiastke

plug-and-play

systém vbudovaný do novších systémov, ktorý umožňuje jednoduchšiu inštaláciu zariadení k tomu vytvorených

post cure

metóda pre spevňovanie kompozitných laminátov po tom, ako sa živica technicky ošetrí aplikovaním tepla na dlhší čas, takže sa živica prenesie cez jednotlivé vrstvy

PMI – product and manufacturing information

súhrn dát a iných informácií vzťahujúcich sa ku špecifickému výrobku (jeho častí) a procesom určeným k výrobe toho výrobku (jeho častí)

preconfigure

pripravenie usporiadania častí výrobku ku konkrétnemu použitiu; prednastavenie, konštrukcia alebo usporiadanie súčiastok ku konkrétnemu účelu

prepreg

spevnenie vlákna, ktoré je naimpregnované základnou vrstvou živice ešte pred použitím; predimpregnovaný materiál je ošetrený pridaním tepla a tlaku

press line

cesta, ktorú vykoná plechový komponent počas procesu lisovania

pre weld

pomenúva opracovávanie povrchov kovových častí pred tým, ako sa vykoná zvar

process industry

priemysel, v ktorom chemické reakcie alebo fyzické deje transformujú materiály, či kde extrakcia, miešanie, oddelovanie alebo formovanie materiálov sa vykonáva v dávkach alebo nepretržitých výrobných režimoch

process wizard

automatizovaný, interaktívny návod k inštalácii alebo nastaveniu nového programu alebo funkcie výrobného procesu

product-centric

majúci produkt v centre pozornosti, záujmu či aktivity

product genealogy

dáta a informačná história špecifického produktu počas jeho životného cyklu

product lifecycle

kompletný proces zmeny a rozvoja počas úžitkového života produktu

production flow control

konfigurovateľné riešenie, ktoré poskytuje reálnu viditeľnosť a kontrolu ako toku produktu, tak aj toku materiálu po celej dĺžke výrobnej linky

production management

plánovanie, implementácia a kontrola procesov priemyselnej výroby, aby sa zabezpečila hladká a efektívna prevádzka

pultrusion

metóda výroby súčiastok ťahaním surového vlákna zvlhčeného živicou cez zohriatu dýzu; je používaná k efektívnej výrobe veľkých množstiev súvislého profilu

Q2O – quote to order

Q2O vytvára virtuálny most, ktorý prepája svet predaja/marketingu/legálnych vecí, smerujúci nahor, s opačne (nadol) smerujúcim svetom zákazníckych služieb/plnenia exportu/distribúcie/financovania, poskytujúci voľnú cestu prenosu dát, ktorá podchytáva kľúčové stredné fázy životného cyklu vedúceho k zisku. Ako všetky mosty, aj Q2O poskytuje mechanizmus transportu (pracovného toku) ukončených obchodných objednávok, v rámci čoho prechádza cez kontroly/schvaľovanie na základe globálnych pravidiel, ďalej vedie k dodávaniu interne schváleného balíčka objednávok priamo tímu zákazníckych služieb a na koniec pokračuje na svojej ceste v rámci SAP-u.

QA – quality assurance

1. dôkazy potrebné k uisteniu, že výrobné aktivity zamerané na kvalitu sú vykonávané efektívne; tieto aktivity môžu byť systematické alebo špecificky určené k tomu, aby naplnili definované procesy a dané očakávania 2. v PLM to je systematická technika merania, analýzy a zlepšovania výrobného procesu k tomu, aby sa do tohto procesu zabudovala kvalita

QC – quality control

testovanie produktov na odhaľovanie defektov a ich nahlasovanie vedeniu, aby toto mohlo urobiť rozhodnutie, či produkt povolí alebo odmietne uviesť na trh

raceway

trubica alebo kanálik, ktorý drží, vedie a ochraňuje elektrické drôty a káble

RDV – repeatable digital validation

digitálna validácia konštrukcie je dynamicky a nepretržite vykonávaná v kontexte všetkých konštrukčných zmien

reachability

týkajúci sa ergonómie, aby sa zabezpečila realizovateľnosť ľudských úloh; tiež dosiahnuteľnosť robotických úloh

release process

prepojenie medzi procesom vývoja a procesom usporiadania výroby

repository

centrálny počítačový úložný priestor, v ktorom sa uchováva a organizovane udržiava zoskupenie dát

RFP – request for proposal

oficiálny list a príslušné dokumenty od nádejného alebo aktuálneho zákazníka, ktorý požaduje od dodávateľa formálnu ponuku

requirements management

systematický prístup k zisťovaniu, organizovaniu, dokumentovaniu a riadeniu tak počiatočných, ako aj meniacich sa požiadavok systému

RFI request for information

požiadavka informácie

RFP – request for proposal

požiadavka návrhu

RFQ – request for quotation

požiadavka cenovej ponuky

robustness

väčšinou označuje softvér, ktorý je viacúčelový a má veľa funkcií

ROA – return on assets

percentuálny podiel, ktorý meria ziskovosť továrne tak, že efektívne vyratúva výnosy jej výkazov, napr. celkové výkazy (fixné a aktuálne), dlhodobé výkazy a prevádzkový profit

ROI – return on investment

koncept používaný v účtovníctve a financiách, ukazujúci vzťah medzi ziskom a investovaným kapitálom

rolling-ball blend

automatizovaná metóda designu na modelovanie povrchu produktu spôsobom, že sa virtuálna guľa variabilného polomeru kotúľa po povrchu tak, aby sa vytvorili požadované povrchové drážky a prechody

RTM – resin transfer molding

metóda formovania kompozitného laminátu vstrekovaním živice do uzavretej formy alebo ťahaním živice cez formu použitím vákua

SAP – systems applications process

podnikový softvérový systém riadenia

scalable, scalability

popisuje počítač, komponent alebo sieť, ktoré sú predpripravené tak, aby naplnili budúce potreby

schema

diagram alebo plán, ktorý ukazuje základný náčrt nejakej veci

seamless

integrácia existujúcich softvérových alebo hardvérových systémov zabezpečujúca plynulý tok dát bez spôsobenia akéhokoľvek narušenia, akoby nová položka bola súčasťou pôvodného dizajnu

seat

individuálne pracovisko alebo lokalita, kde je nainštalovaný určitý softvér

serviceability

schopnosť poskytnúť dobrý servis

SMP – shared memory parallel

typ počítačovej architektúry, kde počítače majú spoločnú pamäť zdieľanú viacerými procesormi

simulation

počítačový program alebo sieť počítačov, ktorá sa snaží simulovať abstraktný model špecifického systému

SaaS – software as a service

niekedy sa nazýva aj ”on-demand software” (softvér na požiadanie), model dodávania softvéru, v ktorom softvér a s ním spojené dáta sú centrálne hosťované (väčšinou na internetovom cloude) a väčšinou sú užívateľom dostupné prostredníctvom osobného počítača, spravidla cez internetový prehliadač

Solid Edge

3D CAD parametrický objemový modelovací softvér pre stredný trh. Beží na Microsoft Windows a poskytuje objemové modelovanie, konštrukčné modelovanie a funkciu rysovania pre strojárskych inžinierov, konštruktérov a projektantov. Je to najkompletnejší hybridný 2D/3D systém, ktorý používa synchrónnu technológiu na zrýchlenie konštrukcie, rýchlejšie zmeny a spracovanie importovaných dát

solid primitives

jednoduché telesá – ako napr. hranol, guľa, valec, kužeľ, klin a prstenec – ktoré môžu byť vytvorené priamo v AutoCADe

solid stitching

zošívanie zbierky priestorových plôch dokopy tak, aby sa vytvoril nový komplexný, “free-form” tvar

SoL – solution outline

dokument popisujúci softvérové riešenie špecifické pre daného zákazníka, zahŕňajúci aj pridružený návrh rozpočtu.

SPC – statistical process control

metóda monitorovania kvality výrobkov počas procesu ich výroby. Je to výhodnejšie ako sa spoliehať na dodatočnú kontrolu hľadajúcu problémy až po tom, ako sa udiali.

splice

rez vrstvou, ktorý má za následok dve oddelené vrstvy. Používajú sa na to, aby uvoľnili napätie v deformovanom materiále.

spline

vyhladený spoj daných bodov plôch

stakeholders

niekto alebo niečo s priamym podielom; osoba alebo skupina osôb s priamym podielom, zapojením sa alebo investíciou v niečom, napr. zamestnanci, akcionári a zákazníci obchodného podniku

STEP – standard for the exchange of product model data

je cieľom (podľa ISO 10303) prepojiť všetky geometrické a negeometrické dáta užitočným spôsobom tak, aby kompletný popis produktu mohol byť zdieľaný medzi CAD systémami

stereolithography

vytváranie prototypov, vzorcov alebo reálnych súčiastok z CAD náčrtov tak, že sa nanášajú postupne vrstva po vrstve v stereolitografickom stroji (3D tlač)

stitched fabric

jednosmerne spevnené vlákna, ktoré sú navrstvené a orientované jedno na druhom a zošité dokopy tak, aby vytvorili tkaninu. Vlákna sú orientované v mimoosových uhloch, najčastejšie + alebo – 90 stupňov a + alebo – 45 stupňov. Toto vedie k zvýšenej pevnosti finálnych FRP produktov.

suite

integrovaný softvérový balík; súbor integrovaných aplikačných programov pracujúcich ako jeden program, z ktorého každý dokáže využiť dáta z tých ostatných, bez potreby znovu vložiť alebo preniesť dáta

SRM – supplier relationship management

komplexný prístup riadenia interakcií podniku s organizáciami, ktoré dodávajú tovar a služby, ktoré využíva. Cieľom SRM je zjednodušiť a zefektívniť procesy prebiehajúce medzi podnikom a jeho dodávateľmi, tak isto, ako CRM (customer relationship management = riadenie zákazníckych vzťahov) je určené k zjednodušeniu a zefektívneniu procesov prebiehajúcich medzi podnikom a jeho zákazníkmi.

supply chain

sieť zariadení a možností distribúcie, ktorá vykonáva funkcie zaobstarávania materiálov, transformácie týchto materiálov do medziproduktov a hotových produktov a distribúcie týchto hotových produktov zákazníkom

surface blending

vytváranie novej plochy, ktorá plynulo splýva medzi už existujúcimi plochami

surface tangencies

plocha, ktorá je dotyková voči inej ploche

SMB – small to mid-sized business – malé až stredné podniky

systems engineering

umenie a veda vývoja komplexného technického produktu, ktorý plne spĺňa požiadavky zákazníka na výkon a kvalitu v rámci daných zdrojov a časového ohraničenia

systems-driven product development

schopnosť spájať všetky inžinierske dáta v spoločnom dátovom modeli, minimalizovať variabilitu, riadiť zmenu a problémy, vo všetkých oblastiach na spoločnom programe a platforme

Teamcenter

integrovaný súbor aplikácií riadenia životného cyklu; Teamcenter posilňuje inováciu a zlepšuje produktivitu tým, že spája ľudí a softvérové aplikácie naprieč globálnym vývojom výrobku, a výrobné organizácie s vedomosťami o výrobku a procese, ktoré potrebujú na to, aby uspeli

Tecnomatix

súhrnné portfólio digitálnych výrobných riešení, ktoré prináša inováciu tým, že spája všetky výrobné disciplíny s priemyselným inžinierstvom – od schémy a dizajnu procesu, simulácie a kontroly procesu, až po realizáciu výroby. Postavený na otvorenej PLM výrobnej platforme Teamcenter. Tecnomatix poskytuje najkomplexnejšiu zostavu výrobných riešení, aká je dnes na trhu.

Turnkey

typ projektu, ktorý je skonštruovaný tak, že môže byť predaný akémukoľvek kupcovi ako kompletný produkt. To sa odlišuje od vytvorenia na objednávku, kde konštruktér vytvorí predmet dodávky podľa presných požiadaviek zákazníka, alebo keď sa predá nekompletný produkt s predpokladom, že ho kupujúci skompletizuje.

2D

dvojrozmerný

3D

trojrozmerný

3DSync

využíva synchrónnu technológiu Siemens PLM Software; 3D editovací softvér, ktorý umožňuje užívateľovi editovať mechanické časti a komponenty z prakticky akéhokoľvek CAD systému

24×7

dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni

tape

jednosmerne spevnené vlákna, spojené do predimpregnovanej štruktúry, či už termoplasticky alebo vytvrdenej teplom. Páska (tape) je vyrezaná, položená a ošetrená použitím kombinácie tepla a tlaku.

take-to-market

proces uvedenia a distribúcie nového produktu na trh

take-to-product

proces vývoja konceptu a konštrukcie, projektovania a výroby nového produktu

time-to-market

čas, ktorý trvá od vytvorenia nového konceptu produktu, až po distribúciu produktu na trh

tolerant modeling

funkcia dizajnového softvéru, ktorá umožňuje to, že aj geometria, ktorá bola nepresne importovaná, môže byť efektívne využitá v danom modelovacom softvére

tooling

1. Pre montáž, montáž výrobkov; väčšinou pomenúva manuálne, aj automatické nástroje, prípravky a montážne stroje (napr. zváracie stanice a roboty), ktoré sa používajú v montážnych procesoch. 2. Pre výrobu súčiastok je to produkcia obrábaných, liatych, kovaných, lisovaných a plastových súčiastok; väčšinou pomenúva nástroje, prípravky a komponenty na obrábanie, formovanie a lisovanie, ktoré priamo podporujú výrobu týchto súčiastok.

tool path

poväčšinou zapísaná v dátovom formáte CL (cutter location = miesto rezného nástroja), vypočítaná dráha nástroja (tool path) je importovaná do postprocesora, ktorý premení CL dáta do programu NC pre konkrétny stroj

tool surface

geometrická entita CAD systému , ktorá predstavuje povrch, na ktorý má byť vrstva položená

top-down modeling

[viď top-down design]

traceability

schopnosť sledovať dráhu alebo postupovanie produktu krok za krokom, od vzniku jeho konceptu, až po jeho záverečné užívanie

trunk wires

nezávislé káble, ktoré sa zlučujú do spoločných segmentov

turning

sústruženie – vytvarovanie alebo orezanie niečoho na sústruhu otáčaním okolo osi alebo bodu v určitom smere

UDF – user-defined feature

užívateľom definované vlastnosti

UI – user interface

užívateľské rozhranie; časť softvéru, s ktorou je užívateľ v priamej interakcii

unidirectional

posilnenie štrukturálneho vlákna, ktoré smeruje iba jedným smerom osi

unified architecture

prináša výhody riadenia životného cyklu produktu do celého hodnotového reťazca tým, že zjednocuje poznatky v rámci PLM systému, integruje dáta z iných systémov a prezentuje správne informácie v správnom kontexte kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení

use case

scenár toho, kto môže ako používať určitú softvérovú aplikáciu, vysvetlujúci hodnotu a pomáhajúci definovať potreby zákazníka

user-defined feature

[viď UDF]

user interface

[viď UI]

value chain

hodnotová reťaz (value chain) pozostáva z týchto kľúčových aktivít: logistika prichádzajúceho toku, produkcia, logistika odchádzajúceho toku, marketing/predaj a služby; cieľom týchto aktivít je ponúknuť zákazníkovi takú hodnotovú úroveň, ktorá prevyšuje náklady na aktivity a teda vedie k zisku

variable-radius blend

metóda povrchového modelovania, ktorá spája krivky s rôznymi polomermi

vault, vaulting

úložisko pre určité dáta, dokumenty a ďalšie informácie

Virtual commissioning

použitie virtuálneho modelu, ktorý reprezentuje presnú a realistickú 3D simuláciu mechanických, elektrických a kontrolných systémov na overenie fyzických funkcií výrobného systému ešte pred samotnou fyzickou implementáciou

visualization

vytvorenie jasného obrazu niečoho, čo máme v mysli

web-native

databáza, program alebo ďalšie informácie dostupné a riadené z prostredia webu

weld bead

kov, ktorý je uložený v zváranom spoji potom, ako vychladol

weldments

kovové komponenty, ktoré sú spojené zváraním ich častí alebo kúskov dokopy

wireframe

vizuálna prezentácia elektronickej reprezentácie trojrozmerného alebo fyzického objektu, používaná v 3D počítačových grafikách

work cell

pracovisko vo výrobnej prevádzke, kde sa vykonávajú špecifické úlohy riadené počítačom

workflow

postup alebo stav postupu prác vykonaných podnikom, oddelením alebo osobou

woven fabric

posilnenie štrukturálneho vlákna, zotkané dokopy tak, že orientuje jednotlivé vlákna mimoosovo vzhľadom k ďalším vláknam; tkaná látka má posilnené vlastnosti medzivrstvovej sily, keďže štrukturálne vlákna sú prepletené navzájom

XT file format

otvorený XT formát súborov, pochádzajúci z Parasolidu, ktorý je dostupný akoukoľvek aplikáciou, ktorá je kompatibilná s Parasolidom, od akéhokoľvek dodávateľa

Zero D

prístup k usporiadaniu stroja, ktorý začína definíciou štruktúry výrobku, ešte pred tým, ako sa akákoľvek geometria uloží na papier