Skip to main content

Podniky s opakovanou výrobou sa neustále snažia zvyšovať efektivitu monitorovaním a vyhodnocovaním procesov, identifikujú a odstraňujú úzke miesta a zdroje plytvania. Podniky rozbiehajú analýzu dát o využívaní zdrojov vo výrobe, ale aj digitálne overenie zmien procesov. S integráciou zmien im pomáha program INTEGRID SP (Serial Production). Ponúka unikátne riešenia a služby zohľadňujúce špecifiká sériovej výroby, a posúva riadenie a ekonomiku podniku dopredu. Aj o tom sme sa rozprávali s Milanom Lokšíkom, aplikačným špecialistom SOVA Digital.

Aká je dnes situácia v oblasti digitalizácie v podnikoch s opakovanou výrobou? Aké trendy zaznamenávate v ich výrobách a logistike?

Podnik od podniku má pred sebou iné výzvy. Niektoré zbierajú dáta už roky, a ich výzvy sú zamerané do oblasti vyhodnocovania a predikcie. Iné ešte len začínajú objavovať výhody automatizovaného zberu dát a ich vyhodnotenia. V poslednom období cítim, že vo firmách silno rezonujú dve témy. Prvá sa týka analýzy dát o využívaní zdrojov vo výrobe. Pripisujem to trendu maximalizovať využitie existujúcich zdrojov. Využitie strojov, zariadení a vybavenia má v podnikoch ešte stále veľké rezervy. Druhá téma je digitálne overenie zmeny procesu vopred a optimalizácia jej dopadov. Môžeme to nazvať aj dlhodobým trendom, ktorý je spôsobený tým, že firmy zistili, že dokážu zrýchliť zmeny a zároveň usporiť značné množstvo zdrojov.

Milan Lokšík

Viac o zbere a využívaní dát v podnikoch so sériovou výrobou v rozhovore s Robinom Mitanom.

Prečítať rozhovor

Mnohé podniky dnes zvažujú začať, alebo už začali s digitálnou transformáciou výrob. Čo je dôležité pre rozbehnutie zmien?

V prvom rade je potrebné definovať, čo si pod týmto pojmom podnik predstavuje, a čo sú ciele transformácie. Ciele musia byť jasné a merateľné. Zo skúsenosti odporúčam vytvoriť na strane podniku tím a neponechať všetko na jednotlivcoch. Tím, ktorý bude poverený previesť podnik transformáciou, by mal mať vytvorený potrebný priestor na túto prácu, a bol čiastočne alebo úplne oslobodený od plnenia iných úloh. A v neposlednom rade sa pripraviť, že zmena prinesie odpor zamestnancov na rôznych úrovniach. Preto je nutné, aby každá zmena bola plne podporovaná vedením podniku, a bola jasne komunikovaná so všetkými pracovníkmi.

Transformačné zmeny podniku sú spojené s investíciami. Ako komplexne posúdiť investície do výrobných zariadení?

Počas pandémie sa stala táto téma citeľnejšia, nakoľko mnohé podniky začali opätovne prehodnocovať svoje investície. Všeobecne investíciu do zariadení možno posúdiť z rôznych uhlov. Avšak od zložitosti implementácie rastie nutnosť overiť si technické riešenie, ktoré vo finále ovplyvní finančné posúdenie. Uvediem príklad ak podnik chce kúpiť obrábacie centrum. Najskôr si vyhodnotí z dát, či existujúce zariadenia v podniku sú dostatočne vyťažené a či nie je možné zlepšiť využívanie existujúcich zariadení. Ak nie, investuje do nového zariadenia. Tu je dobre poznamenať, že mnohé podniky sa spoliehajú na dáta z odpisov práce, a nie z dát priamo zo strojov. Zvyčajne sú to veľmi odlišné dáta, a na posúdenie je vhodnejšie použiť dáta zo strojov.

Vo firmách silno rezonujú dve témy. Prvá sa týka analýzy dát o využívaní zdrojov vo výrobe. Pripisujem to trendu maximalizovať využitie existujúcich zdrojov. Využitie strojov, zariadení a výbavy má v podnikoch ešte stále veľké rezervy. Druha téma je digitálne overenie zmeny procesu.

A ako sa pozerá podnik na investíciu do zmeny procesov?

Pomôžem si ďalším príkladom. Ak chce podnik napríklad investovať do automatizácie obsluhy skupiny zariadení kúpou robota. Pre takýto typ investícií je dobre zvážiť overenie ešte vo fáze návrhov a položiť si otázku, či to bude mať želaný efekt na rýchlosť pracoviska, či priestorové usporiadanie vyhovuje zámeru, ktoré činnosti zostanú na človeku a podobne. Mnoho firiem má negatívnu skúsenosť práve s tým, že vo fáze zadania pre externého integrátora neboli dostatočne dôrazní, a chyba či nedomyslený detail spôsobil vo finále veľký problém s rozbehom. Eliminovať problémy je možné práve s využitím digitálnych technológií ako 3D skenovanie, simulácia pre overenie priestoru, simulácia pre overenie výsledného taktu pracovísk.

Spoločnosť Gartner odhaduje, že dnes je celosvetovo v prevádzke až 25 miliárd pripojených senzorov a koncových bodov, z ktorých digitálne dvojčatá môžu získavať najrôznejšie dáta…

Môžem potvrdiť, že podniky majú obrovské počty snímačov vo výrobe. Treba si ale uvedomiť, že viac ako 90% z nich sa využíva na priame riadenie konkrétneho procesu a dáta z nich nie sú ukladané, ani prenášané do iných aplikácií a ďalej používané. Pri implementácii digitálneho dvojčaťa je potrebné správne zvoliť jeho účel (čo bude jeho úlohou). Následne z toho vyplynú potreby na dáta. Tu začína prvá fáza tvorby digitálneho dvojčaťa. A je ňou identifikovanie či systém (zariadenia, linky, informačný systém a podobne) má potrebné dáta a informácie pre digitálne dvojča. A aká je ich spoľahlivosť a či v systéme nemiešame jablká s hruškami.

Od zložitosti implementácie rastie nutnosť overiť si technické riešenie, ktoré vo finále ovplyvní finančné posúdenie.

Môžete uviesť príklad?

Napríklad, na linke kde chcete aby digitálne dvojča pomáhalo identifikovať príčiny mikrozastavení, potrebujete mať jednotné meranie cyklových časov na všetkých procesoch. Prax je často taká, že každé zariadenie v linke používa odlišný spôsob vyhodnotenia cyklových časov. V druhej fáze sa doplnia potrebné senzory, alebo upravia dátové bloky tak, aby sme dostávali jednotný pohlaď na procesy. V ďalších fázach projektu digitálneho dvojčaťa je potom potrebné zabezpečiť ukladanie dát. A spracovanie samotným digitálnym dvojčaťom.

Pre aké zadania ste nasadzovali technológiu digitálneho dvojčaťa?

Môžem to zhrnúť do dvoch hlavných oblastí – optimalizačné a analytické digitálne dvojča. Optimalizačné pomáhajú s riadením výroby. Jedná sa o projekty, ktoré boli zamerané na lepšie naplánovanie zdrojov vo výrobe a logistike. Digitálne dvojča v takýchto projektoch má veľkú výhodu nad matematickými modelmi, pretože vie vziať pri výpočte do úvahy aj priestorové podmienky (rozloženie pracovísk na layoute, rozmery výrobku alebo bezpečnostné zóny pre operátorov, pod.). Druhou skupinou sú digitálne dvojčatá zamerané na zistenie príčin, spomalení alebo zastavení procesov vo výrobe. Dá sa to prirovnať k analýze pomocou kamerových záznamov. Na základe nazbieraných dát viete prehrať, čo sa dialo vo výrobe. Automatizovane vyhodnotiť kedy nastal problém vrátiť sa v čase pred problém, a vyhodnotiť ho manuálne. Pre určité problémy sa dajú vytvoriť aj funkcie, ktoré situáciu vyhodnotia automatizovane. A užívateľ dostane len report o príčinách a ich podiely na celkovom výsledku.

Môžem potvrdiť, že podniky majú obrovské počty snímačov vo výrobe. Treba si ale uvedomiť, že viac ako 90% z nich sa využíva na priame riadenie konkrétneho procesu a dáta z nich nie sú ukladané, ani prenášané do iných aplikácií a ďalej používané.

Ako využívajú podniky simuláciu procesov na identifikáciu zdrojov neefektívnosti?

Potenciál simulácie procesov naplno využívajú podniky využívajúce sériovú výrobu, pretože už dávno zistili, že im to šetrí veľké problémy a hlavne peniaze. Z mojich skúseností viem, že firmy najčastejšie využívajú simulácie procesov pri overovaní konceptov, operatívnom plánovaní zdrojov, priestorových zmenách layoutu a ladení pracovísk. Podľa typu simulácie vie podnik simuláciu využiť jednorazovo alebo opakovane. Všetko záleží od konkrétnej potreby. Čo je však úžasné, že mnohé nadnárodné výrobné podniky si na Slovensku vytvorili vlastné oddelenia, a vytvárajú simulácie pre celú ich grupu vo svete.

Kde vidíte príležitosti pre podniky s opakovanou výrobou pre zlepšene svojho fungovania s využitím dát?

Oblasť využívania dát sa pred nami ešte len otvára. Podniky s opakovanou výrobou sa neustále snažia zlepšovať procesy a odstraňovať plytvanie. Preto mnohokrát zbierajú množstvo dát pre rôzne reporty, ktorými vyhodnocujú ako vyrábali. Myslím, že v blízkej dobe sa bude mnoho firiem zaujímať o to, ako robiť vyhodnotenie v kratších intervaloch a ako vytvoriť spätnú väzbu na proces výroby či logistiky. Napríklad v minulom roku sa viaceré spoločnosti rozhodli investovať do zberu dát v logistike, a to v rôznych smeroch. Jedny identifikovali, že ušetria desaťtisíce eur ročne keď minimalizujú hľadanie materiálu a dielov vo výrobe. Iní našli príležitosť zefektívniť presun materiálu tým, že logistika bude fungovať ako kuriérska služba (logistika nekrúži po hale, ale je privolaná tam, kde je potrebná).

Firmy najčastejšie využívajú simulácie procesov pri overovaní konceptov, operatívnom plánovaní zdrojov, priestorových zmenách layoutu a ladení pracovísk.

Dá sa pri digitálnej transformácii podniku ušiť integračné riešenie na mieru?

Odpoveď je áno. Je niekoľko možností. Formou unikátnych aplikácií, ktoré sú vytvorené pre konkrétne potreby firmy alebo integráciou existujúcich SW riešení, ktoré je potrebné prispôsobiť požiadavkám podniku. Pri skladaní softvérových riešení je potrebné mať na pamäti, že potrebujú byť prepájané s inými systémami. Preto je dobré už pri návrhu dbať na to, aby nové aplikácie a softvéry neboli uzavreté dátové ostrovy, ale naopak, aby vedeli zdieľať svoje dáta s inými systémami.

V čom pomáha program INTEGRID SP podnikom s opakovanou výrobou?

Program INTEGRID SP je navrhnutý tak, aby vedel pomôcť podniku vo viacerých oblastiach. Podniky potrebujú, aby ich činnosti, procesy, boli vzájomne previazané, aby sa vplyv akejkoľvek udalosti prejavil okamžite vždy tam, kde je to potrebné. Preto sa INTEGRID SP primárne zameriava na integráciu procesov, pričom využíva softvérové a hardvérové riešenia. Je to dlhodobý projekt, ktorého jadrom sú dáta a hlavne ich komplexné využívanie. Základnou bázou je zber dát. Nemyslím tým len priamy zber dát z procesov a strojov, ale napríklad aj zozbierať dáta o potrebách a nápadoch, ktoré podnik chce pretaviť do realizácie a overiť ich technickú relevantnosť. Prípadne spracovať ich do jasného zadania pre dodávateľov.

Môžete byť konkrétnejší v opise niektorého z riešení?

Konkrétnejšie, napríklad momentálne spúšťame program nazvaný Test before invest, v rámci ktorého sa preverujú všetky aspekty pripravovanej technologickej investície. Od posúdenia konceptu riešenia, nastavenia taktu, vytvorenie layoutu až po 3D zadania pre dodávateľa investície. V ponuke máme viacero služieb a ďalšie pripravujeme.

Diskusia