Skip to main content

Expertná skupina pre výskum, vývoj a inovácie rakúskej národnej platformy – Industrie 4.0 Österreich – vypracovala pre potreby rakúskeho priemyslu správu, ktorá popisuje osem kľúčových zameraní výskumu, vývoja a inovácií pre ďalší rozvoj inteligentného priemyslu.

Materiál má odporúčací charakter a odráža systematickosť a komplexnosť prístupu autorského kolektívu, ktorý na ňom pracoval približne 3 roky. Autori sa pri jeho príprave riadili nosným princípom politiky konkurencieschopnosti rakúskej ekonomiky: „Stärken stärken“, t.j. posilňovať silné stránky rakúskej ekonomiky a rakúskeho know-how.

Dokument si kladie za cieľ identifikovať výskumno-vývojové témy, v ktorých ešte poznanie a vývoj nie sú na takej úrovni, aby sa dali používať ako „off-the-shelf“ riešenia a nástroje. Je na konkrétnych výskumno-vývojových pracoviskách, aby sa zamerali na niektorú z oblastí, a podľa aktuálnych informácií z praxe je nesporné, že sa tak aj deje.

Kľúčové myšlienky zo správy expertnej skupiny združenia vám predkladáme ako inšpiráciu a príklad triezveho prístupu k tejto zložitej problematike. Neznamená to, že zameranie výskumu, vývoja a inovácií pre digitálny priemysel na Slovensku by malo kopírovať rakúske preferencie, môže však byť použité ako inšpirácia, príp. námet na hľadanie kooperácií medzi slovenskými a rakúskymi pracoviskami.

Odporúčam, aby sa slovenské technické univerzity a ďalšie výskumno-vývojové a vzdelávacie pracoviská na Slovensku, orientované na potreby výrobného priemyslu, nechali inšpirovať  prehľadom zaujímavých oblastí. Verím, že budúca slovenská národná platforma inteligentného priemyslu bude udržovať živý kontakt s rakúskou Plattform Industrie 4.0 a dokáže aktívne podporiť výmenu informácií a iné formy kooperácie.

Ak sa nám na Slovensku podarí etablovať expertnú skupinu „Výskum, vývoj, inovácie“ a skupina vypracuje svoj komplexný pohľad na užitočné zamerania R&D&I, bolo by na mieste tieto pohľady zdieľať v rámci cezhraničnej kooperácie s členskými štátmi EÚ, vrátane Rakúska.

Peter Prónay
člen Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM

 

Plattform Industrie 4.0 Österreich: Nasmerovanie výskumu, vývoja a inovácií pre potreby Industry 4.0

Diskusia