Skip to main content

Priemyselnú revolúciu rozdeľujeme na štyri základné fázy. Prvá sa venuje náhrade manuálnej práce človeka strojmi. Je postavená na objave parného stroja, jeho zavádzaní do výroby a mechanizácii výroby. Druhá fáza zefektívňuje organizáciu práce a vychádza z pásovej výroby zavedenej do závodov začiatkom 20. storočia Fordom, či automobilkou The Olds Motor Works. V tretej fáze sa človek oslobodzuje od fyzicky namáhavej práce prostredníctvom automatizácie a robotizácie. Tretia fáza sa prelína so štvrtou, nahrádza človeka v riadení a je postavená na digitalizácii.

Prečo riadenie? Asi sa zhodneme na tom, že úspešnosť podnikania je dominantne postavená na riadení. A prečo náhrada človeka? Sú na to dva nosné dôvody. Prvým je naša nedokonalosť. Aj manažér je len človek, robí chyby, zabúda, prehliada dôležité informácie, často rozhoduje emotívne, a je potrebné tieto chyby v riadení eliminovať. Druhým dôvodom je nedostatok informácií. Ako dnes rozhodujeme? Dostaneme informácie, o ktorých vieme, že sú korektné, o iných však máme pochybnosti… Použijeme vlastnú intuíciu a skúsenosť, vyhodnotíme a rozhodneme. Stáva sa však, že výsledky nebývajú optimálne.

Palivom pre kvalitné rozhodovanie sú dáta

Dostatok korektných informácií je podmienkou pre kvalitné rozhodnutia. To je dôvod, prečo mnohé z firiem začali s masívnym zberom dát a údajov zo všetkých procesov. Pokiaľ z niektorého riadiaceho procesu zhromaždíme dostatok informácií, aby mohlo byť prijaté rozhodnutie, môžeme proces zautomatizovať a vylúčiť z neho človeka. Pre tie ostatné je dôležité zhromaždiť čo najviac korektných dát, a dať manažérovi dostatok nástrojov na to, aby mohol prijímať kvalitné rozhodnutia.

Industry 4.0 prináša prelom v riadení firemných procesov

Práve Industry 4.0 digitálne prepája procesy, stroje, ľudí, ale aj zákazníkov a dodávateľov, zbiera od nich dáta a spracováva ich. Výsledkom sú riadiace procesy, ktoré bežia jednoznačne, v reálnom čase a poskytujú korektné výstupy. Zvyšujú efektívnosť procesov a znižujú potrebu ľudskej kontroly, lepšie sa využívajú všetky zdroje a potenciál výroby. A čo manažéri, zostanú bez práce? Určite nie. Keď si zoberieme bežnú prácu manažéra, veľkú časť aktivít venuje haseniu problémov, riešeniu naliehavých drobností, mikromanažmentu na všetkých úrovniach riadenia v podniku. Žiaľ, často na úkor kvality a dôležitých vecí.

Digitalizácia uvoľňuje manažmentu ruky

Poslaním Industry 4.0 je eliminovať tieto negatívne prvky v riadení a vytvárať priestor pre manažérov, aby sa mohli naplno venovať oveľa viac príprave procesov, vytváraniu budúcnosti firmy a hlavne inováciám. Pretože prichádza stále väčšia a väčšia potreba robiť zmeny, a Industry 4.0 sa javí ako hlavný nástroj, aby manažmenty dokázali to veľké množstvo potrebných inovácií zvládnuť. Industry 4.0 znamená robiť biznis stále lepšie.

Martin Morháč, SOVA Digital

Diskusia