Skip to main content

Začiatkom októbra schválila slovenská vláda Akčný plán inteligentného priemyslu vypracovaný  ministerstvom hospodárstva. Tvorí ho 35 opatrení, ktoré v piatich kľúčových oblastiach pomôžu budovať infraštruktúru pre ďalší rozvoj slovenského priemyslu. Súbor opatrení vláda plánuje zrealizovať do konca roku 2020. Na to, ako hodnotí opatrenia akčného plánu, sme sa opýtali Martina Morháča, zástupcu iniciatívy Industry4UM a jedného z členov expertnej skupiny, ktorá pripravila akčný plán Inteligentného priemyslu.

Nemeškáme s prijímaním kľúčových dokumentov pre rozvoj priemyslu? Nemecko, Česko, Poľsko, Švédsko či Estónsko majú rámce štátnej podpory nastavené niekoľko rokov.

Je faktom, že akčný plán prichádza v hraničnom čase. Napriek priaznivým podmienkam pre rast priemyslu a transformačným zmenám, ktoré už v podnikoch začali, chýba adekvátna podpora zo strany štátu. Očakávame, že akčný plán ich posunie významnejšie vpred. Na ministerstve to vzal do rúk veľmi šikovný tím ľudí pod vedením sekčnej riaditeľky Miriam Letašiovej a veci sa začali posúvať správnym smerom.

Je podpora štátu dostatočná na pokrytie potrieb inteligentného priemyslu?

Podpora štátu je pri transformácii priemyslu nevyhnutná. Štát musí vytvárať podmienky na rozvoj priemyslu – systémový, kontinuálny, udržateľný. Koncepcia inteligentného priemyslu spolu s akčným plánom je prvým materiálom zameraným priamo na aplikáciu Industry 4.0 na Slovensku. Dnes stojíme pred úlohou preniesť návrhy z akčného plánu do praxe a súčasne pracovať na ďalších nadväzujúcich strategických materiáloch.

rozhovor-martin-morhac-industry4

Ako pomôže akčný plán podnikom?

Poslaním akčného plánu inteligentného priemyslu je vytvoriť vhodné prostredie podporujúce digitalizáciu priemyslu. Zameriava sa na nastavenie priaznivej infraštruktúry v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, na vytvorenie podporných opatrení na trhu práce a vzdelávania. Základné kroky sa budú pripravovať aj v IT bezpečnosti a oblasti referenčnej architektúry, ako aj tvorby technických noriem. Zladí tiež európske a národné právne podmienky. Všetky potrebné informácie budú podniky dostávať prostredníctvom systematickej a cielenej komunikácie. Industry 4.0 dnes aplikuje 14 % firiem, pričom ide najmä o veľké zahraničné firmy. Podporu a pozitívny impulz zo strany štátu potrebujú primárne malé a stredné slovenské podniky.

Zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov je pre firmy jedna z najproblémovejších oblastí a javí sa ako prekážka ich ďalšieho rozvoja. Pomáha ju riešiť akčný plán?

Zmena vzdelávacieho systému je nevyhnutná a musí prísť čím skôr. Trh práce a vzdelávací systém však musia prejsť reformou. Akčný plán situáciu nerieši systémovo. Navrhnuté opatrenia v tejto oblasti vnímam skôr ako inicializačné. Firmy dnes suplujú štát v edukácii cez vzdelávacie programy, rekvalifikácie, semináre, diskusné fóra… Ale túto agendu má v kompetencii ministerstvo školstva a musí za ňu prevziať zodpovednosť. Priemysel bude naďalej naliehať na zmenu vzdelávacieho systému.

rozhovor-martin-morhac-industry4

Problémom je aj podpora výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých patria Slovensku dlhodobo posledné priečky rebríčkov. Akčný plán sa snaží podchytiť aj túto oblasť. Je to dostatočné?

Plánované opatrenia v tejto oblasti považujeme za prínosné a stimulujúce. Žiaľ, sme v takej situácii, že akýkoľvek posun je pozitívny. Na tomto poli nás čaká ešte veľa práce. Naša ekonomika musí nabehnúť na konzistentnú úroveň inovácií, aby si zabezpečila konkurencieschopný priemysel a vysoký stupeň hospodárskeho rastu.

Majú podniky dostatok informácií o Industry 4.0? Vedia o opatreniach akčného plánu?

Zatiaľ bola komunikácia v tejto oblasti doménou súkromného sektora. Veríme, že ich akčný plán v komunikácii a edukácii podporí tak, aby sa korektné a potrebné informácie dostali ku všetkým relevantným cieľovým skupinám. Podniky potrebujú jasne pomenovať základné vízie, ciele, stratégiu, nástroje a pojmy Industry 4.0. Očakávajú užitočné informácie, príklady dobrej praxe… Súčasne chcú vedieť o riešeniach akčného plánu a ďalšej podpore zo strany štátu. Jedným z prvých opatrení bude vypracovanie ontológie pojmov a vytvorí sa základný informačný zdroj – webová platforma o Industry 4.0.

Diskusia