Skip to main content

Pandemická vlna COVID-19 zastihla priemyselné spoločnosti v rôznych fázach procesu digitálnej transformácie. Napriek tomu, že spomalila priemyselný svet, digitálnu transformáciu podnikov naopak, pomáha zrýchliť. Práve prostredníctvom digitalizácie sa podnikom darí prekonať krízové situácie vyvolané pandémiou a nastaviť sa na úspešnú cestu po jej skončení. Proces zmeny je však potrebné múdro a dôsledne pripraviť a rovnako aj riadiť. Aké dáta zbierať a aké reporty vytvárať pre lepšie rozhodovanie manažmentov, ako zabezpečiť dátovú kontinuitu naprieč firmou, ako konať s komplexným pohľadom a súčasne s jasným zacielením? Odpoveďou je inteligentný informačný systém CITO.

Slovenské výrobné podniky ovplyvňujú globálne zmeny aj domáce hospodárske podmienky. Dnes manažmenty prehodnocujú priority, hľadajú riešenia ako viesť podniky správnym smerom. Na múdrych rozhodnutiach záleží ešte viac ako kedykoľvek predtým. Pre mnohé podniky sa stávajú otázkou prežitia. Problémom manažmentov, ktoré sú dnes pod veľkým tlakom, je nedostatok relevantných informácií na to, aby čo najefektívnejšie a udržateľne nastavili riadenie podniku. Jednoduchšie to majú firmy, ktoré už majú implementované inteligentné riešenia pre dynamické riadenie podniku a jeho procesov. Podniky riadené zastaralejším systémom narážajú na obmedzenia vyplývajúce nielen z krízy, ale aj zo všeobecných požiadaviek dnešnej doby.

CITO – Odstráni plytvania, zefektívni výrobu

Aktuálna bezprecedentná situácia si naliehavo vyžaduje v podnikoch „poupratovať“. Dôkladne a všade, aby sa vyhli plytvaniu.

K riešeniu problémov sa však podniky zväčša stavajú reakčne, čo znamená, že odstránia dôsledok problému a nestíhajú hľadať jeho príčinu. Tento prístup má neželaný efekt, pretože problém je vyriešený len dočasne. Aj z tohto dôvodu apelujeme na firmy, aby sa takýmto povrchným, dočasným riešeniam vyhli.

Na problémy je potrebný pohľad zhora, zhodnotiť celý chod firmy, pretože identifikovaný problém má často iný zdroj ako je na prvý pohľad zrejmé. A nehľadať plytvanie len vo výrobných fázach, mnoho z nich je aj v predvýrobných etapách.

Zdroje plytvania sú v podnikoch často veľmi dobre skryté. A práve CITO pomôže nájsť miesta, kde váš podnik funguje neefektívne, a súčasne poskytne správne informácie pre rozhodnutia ako s plytvaniami naložiť ďalej.

Nesprávnym “odborným odhadom“ pri kalkuláciách sú náklady podhodnotené priemerne pri 15% cenových ponúk


Neriadením projektov vzniká plytvanie a zvýšené náklady až o 10%


Zanedbaná technická príprava výroby komplikuje plánovanie a riadenie výroby, a zvyšuje náklady na výrobu niekde aj o viac ako 10%

CITO – Inteligentne riadi a rozvíja podnik

Spoločná informačná platforma dokáže zrýchliť nielen komunikáciu ale aj dostupnosť relevantných informácií od 5 až do 40% (v závislosti od stupňa zavedenia digitalizácie)


Náklady na nákup sledujeme v predstihu 2 mesiace. Znížili sme skladové zásoby o 8% (Mecasys s.r.o.)


Denným sledovaním odvedenej práce sa nám zvýšil výkon dielne o 15% (KRP, s.r.o.)

Nároky podniku na riadenie v krízovej situácii či v transformačnom procese, inteligentne, dynamicky a udržateľne naplní informačný systém CITO. Nastaví podnik na spoločnú informačnú platformu, a zabezpečí tak jednoduchý prístup k informáciám zamestnancom na rôznych postoch.

Dáta sú logicky združované a automatizované reporty ponúkajú manažmentom nový pohľad na riešenú situáciu. Detailné vyhodnotenie zákazky dokáže napríklad presne ukázať, ktoré operácie boli profitabilné, kde sa prerobilo, ako je pracovník vo výrobe efektívny, ako presný bol postup výroby navrhnutý technológom a ďalšie iné.

Reporting poskytuje viac ako 60 reportov, ktoré pokrývajú potreby všetkých vedúcich procesov od obchodného, technického, výrobného riaditeľa, cez reporty pre objednávanie materiálu až po expedíciu výrobkov. Jedinečnou súčasťou systému je cashflow. Pre manažmenty podnikov je jedným z kľúčových ukazovateľov.

Ak vie firma predikovať príjmy a výdaje na konkrétne mesiace, tak má cenné informácie, ktorými dokáže ovplyvniť nielen prítomnosť, ale aj budúcnosť.

CITO – Zjednoduší a sprehľadní dokumentáciu

Papierová forma distribúcie informácií alebo softvéry, ktoré navzájom nekomunikujú, sú vo väčšine výrobných firiem stále realitou, a sú dôvodom zdĺhavého získavania informácií. CITO odstraňuje papierovú agendu, zjednodušuje a sprehľadňuje technickú dokumentáciu. Treba si uvedomiť, že núdzová situácia síce odkryla potrebu digitalizácie dát a informácií nielen pre krízový manažment, ale potvrdila, že pre dlhodobo dobre riadený podnik je kľúčový prístup k presným a aktuálnym dátam, na základe ktorých sa prijímajú kvalifikované rozhodnutia veľmi operatívne a zodpovedne. Správny tok a vyhodntenie dát pre efektívne nastavenie procesov, ktoré fungujú v súhre, ich logicky previazané vstupy a výstupy sú jedným zo základných pilierov stabilizácie v aktuálnej zložitej situácii a súčasne východiskom pre udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikov po skončení pandémie.

Skrátil sa nám čas spracovania výrobnej dokumentácie o 40%
(KRP, s.r.o.)

CITO – Riešenie pre boj o prežitie, aj pre podporu transformácie

Informačný systém CITO dokáže riešiť rozsiahlu škálu problémov a zabezpečiť maximálnu individualizáciu postavenú na problémoch, požiadavkách a možnostiach zákazníka. Vie pomôcť podnikom, ktoré dnes patria do ohrozenej skupiny a ich priority sa zameriavajú na prežitie, stavia ich na nohy a pripravuje na pokrízovú konsolidáciu. Rovnako pomáha podnikom, ktoré sa potrebujú voči výkyvom na trhu posilniť, identifikovať slabé miesta a zároveň sa chcú zamerať na zvýšenie efektívnosti a flexibility procesov, aby bola prevádzka podniku schopná v budúcnosti odolávať extrémnym výkyvom na trhu. Partnerom je aj pre podniky, ktoré nasadzujú nové technológie, kontinuálne inovujú, či prechádzajú na nové obchodné modely. Trend je jasný, transformovať podniky tak, aby dokázali zvyšovať svoju konkurencieschopnosť, a pokračovať v podnikateľských činnostiach udržateľným a konkurencieschopným spôsobom.

Položili sme otázku práve tým, ktorí majú s IS CITO praktické skúsenosti

Ako je pre nich dôležité mať spoľahlivý a inteligentný informačný systém a ako im IS CITO pomáha pri riadení podniku?

Ing. Rudolf Macho, InterTechnic s.r.o.

„Neoddeliteľnou súčasťou každodenného riadenia, nielen našej, ale akejkoľvek inej výrobnej spoločnosti na jej rôznych úrovniach, je rýchly, prehľadný a spoľahlivý informačný systém. Týka sa to už nielen spoločností orientovaných na sériovú, ale aj zákazkovú výrobu, k akým sa radí aj naša spoločnosť. IS CITO nám pomáha v podstate online udržať prehľad o stave jednotlivých projektov, o našich plánovaných a voľných kapacitách, ako i spätne vyhodnotiť jednotlivé projekty, a tak sa poučiť do budúcna a zvládnuť nové projekty ešte lepšie a efektívnejšie.“

Anton Tekel, ROTEK s. r. o.

„Z môjho pohľadu, ako konateľa firmy, mám prehľad o zákazkách. O nových objednávkach, stave rozpracovanej výroby, ukončených zákazkách. Napomáha mi pri strategickom riadení firmy. Zo systému si viem vytiahnuť informácie potrebné pre moje rozhodnutie. IS CITO predstavuje vyššiu úroveň riadenia všetkých procesov vo firme.“

Vladimír Zboran, E METALL, a.s.

„V našom výrobnom sortimente máme aktuálne aktívnych cca 2 000 rôznych výrobkov. Musíme si udržať prehľad o platných revíziách konštrukčnej i výrobnej dokumentácie, rýchlo pripraviť výrobu (materiál, technologické postupy, CNC programy, …), aby zostalo čo najviac času pre výrobu, a tiež musíme mať prehľad o aktuálnom stave realizácie objednávky, aby sme dodržali dodacie termíny. Samozrejme, vidieť aj vyťaženie výrobných kapacít a porovnať plánované a skutočné výrobné náklady. Tak v tomto všetkom nám pomáha CITO.“

Ing. Miroslava Sekelská, SOFER s.r.o.

„V tejto ťažkej dobe je veľmi dôležité, aby sa minimalizovalo duplicitné, resp. viacnásobné vykonávanie niektorých úkonov. Po zavedení IS CITO sa každé oddelenie vie pozrieť v akom  stave je požadovaný materiál, resp. operácia, a celková práca, a možnosti sledovania alebo vyhodnocovanie majú reálne hodnoty. Aj majiteľ firmy si vie skontrolovať stav na jednotlivých zákazkách – v akom stave je požadovaný materiál, v akom rozsahu je vykonaná práca , taktiež si vie pozrieť možnosti využitia jednotlivých strojov, či sú ešte voľné kapacity a pod.“

CITO Digital
je súčasťou SOVA Group, ktorá komplexne pokrýva potreby malých a stredných podnikov a optimalizuje ich výrobné a logistické procesy. CITO Digital už viac ako 20 rokov vyvíja a dodáva komplexný informačný systém riadenia podniku CITO, ktorý poskytuje dokonalý prehľad o všetkých podnikových procesoch a riadi zákazku na celofiremnej úrovni. Okrem monitorovania a kontroly výrobného procesu systém vytvára podmienky pre analýzu dát a prepája informácie v horizontálnej i vertikálnej úrovni riadenia podniku.

Navrhujeme a dodávame customizované riešenia podľa požiadaviek zákazníkov, a pokrývame aj tie najšpecifickejšie potreby podnikov. Rozumieme biznisu svojich zákazníkov a poznáme špecifiká jednotlivých procesov v širokej škále odvetví. Garantujeme hladké nasadenie a prvotriednu starostlivosť prostredníctvom Modrej linky, systému Prvej pomoci, konzultácií a poradenstva pri zavádzaní a rozširovaní informačného systému, vrátane upgrade a servisu.

Diskusia