Skip to main content

Ak chceme odstrániť plytvanie v podniku, musíme ho najskôr vedieť identifikovať. Niektoré plytvania sa rozpoznávajú jednoduchšie, iné sú skryté oveľa hlbšie, a je potrebné použiť sofistikovaný prístup na ich odhalenie. Podniky si často uvedomujú, že plytvajú, ale nevidia, kde všade sú príležitosti na posun vpred. Pod tlakom trhu a zákazníkov sú nútené hľadať spôsoby ako zlepšenia dosahovať – ako robiť viac, lepšie a lacnejšie. Malú sondu do situácie v podnikoch prinášame v rozhovore s projektovým manažérom CITO Digital, Radovanom Benkovským.


Čo vnímate ako najväčší problém firiem v súvislosti s identifikáciou plytvania?

Problémov s plytvaním je veľa a sú rôznorodé, a v rôznych fázach predvýroby i výroby. Veľkým problémom podnikov je, že nevedia, akým spôsobom vyčísliť reálnu efektivitu výroby, často sú to len odhady alebo výpočty postavené na nesprávnych dátach. Dôvod? Nezbierajú údaje z výroby, nemonitorujú náklady, nesnímajú ľudí vo výrobe, ako sú efektívni voči normám atď. Nemajú na to know-how a nástroje. Nemajú ich nastavené v stratégii a procesoch, a to je pre firmu veľký handicap. Vedeniu podnikov často stačí, že vidia celkový ekonomický výsledok, ak je v pluse, je to uzavretá záležitosť.

Aktuálne priemysel začína pociťovať dopady spomalenia hospodárskeho rastu, ako sa táto situácia konfrontuje s efektivitou výrob a stratégiami rozvoja?

Firmám dnes pod vplyvom aktuálneho ochladenia hospodárstva klesajú objednávky a nemajú priestor na zvyšovanie tržieb. Riešia to tak, že redukujú náklady. Najprv tie, ktoré ich tak veľmi nezabolia, neskôr prídu na rad radikálnejšie zásahy. Až následne sa zamyslia nad možnosťou ako to, čo robia, robiť efektívnejšie. Čiže, ako prvé škrtajú a až potom začnú hľadať, ako organizovať lepšie procesy. Teraz sa budú postupne dostávať do fázy, že budú mať čoraz menej a menej zákaziek a postupne začnú hľadať, kde majú plytvania. Práve toto obdobie pre nich môže byť silným motívom ako zefektívňovať, nastaviť procesy, odstraňovať z nich plytvania, a vyjsť z recesie posilnení voči konkurencii.

Práve toto obdobie pre nich môže byť príležitosťou ako zefektívňovať, nastaviť procesy, odstraňovať z nich plytvania, a vyjsť z recesie posilnení voči konkurencii.

Zaoberajú sa redukciou plytvania v podnikoch kompetentní ľudia?

Modelov riadenia a manažovania odstraňovania plytvaní v jednotlivých procesoch je v našich podnikoch viac, ale vždy sú pomerne jednoduché. Každé oddelenie je zodpovedné za správne nastavenie a efektívne fungovanie. Čiže na jednotlivých oddeleniach je zodpovednosť za efektívny chod na konkrétnom poverenom pracovníkovi.  Čo však vyhodnocujeme ako nedostatočné, sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí by zvládali detailne analýzy a porovnania, a vedeli situáciu komplexne vyhodnotiť. Niektoré firmy majú  ľudí, ktorí sa venujú procesom, zefektívňovaniu – procesní inžinieri, normovači, tí sú však poväčšine zameraní len na úzku časť výroby, robia opatrenia. Nemajú však šancu obsiahnuť všetko.

Kde sa najviac plytvá?

Plytvaniu sa nevyhne žiadny podnik. Nájdeme ho vo všetkých výrobných i nevýrobných procesoch. Časté je na oddeleniach nákupu, pri tvorbe technologických postupov nevyužívajú nazbierané dáta z minulosti, významné plytvanie zaznamenávame pri plánovaní a riadení výroby, ale aj v nastavení plynulosti toku materiálu vo výrobe. Každý podnik má z titulu rôznych okolností svojho chodu a procesných nastavení iné úzke miesta. My prinášame riešenie, ktoré dokáže prostredníctvom hĺbkovej analýzy odhaliť rôzne druhy plytvania, ktoré sú viditeľné, ale aj tie, ktoré sú v procesoch ukryté. Analyzujeme a identifikujeme tok hodnôt, a na základe individuálnych, na mieru šitých stratégii pre jednotlivé podniky, zamedzujeme plytvaniu.

Firmy nevidia, že to môžu robiť inak.

Veľkú skupinu plytvaní je možné pripísať ľudskému a manažérskemu faktoru, efektivite a plánovaniu ich prác. Na čo najčastejšie narážate pri tejto kategórii problémov?

Na všetkom vo výrobe sa priamo, či nepriamo podpisuje ľudský element. Za veľké škody a plytvania považujem aj nevyužitý potenciál pracovníkov a plytvanie ich tvorivosťou. Ale samozrejme aj nedostatky v jeho práci. Evidencia nepodarkov, zistenie, ktorý konkrétny človek pravidelne kazí výstupný výrobok. Firmy to nevedia identifikovať, nedokážu ich zmerať. Na prevádzkach sú často ľudia, ktorí tam nepatria, a predstavujú veľké náklady pre firmu. Efektívne plánovanie práce a jej vyhodnocovanie nesmú v podnikoch chýbať.

Hmatateľnejšou je výroba chybových výrobkov. Tam sa aj kvôli vizibilite či testovaniu dôvody hľadajú jednoduchšie…

Áno i nie. Za nepodarkami a nekvalitnými výrobkami stojí zle nastavená výroba, ale často aj ľudský faktor. Že je to fakt potvrdí aj skúsenosť, s ktorou sme sa stretli. V jednej trojzmennej prevádzke museli vypustiť vodu zo šachty, tú našli plnú chybných výrobkov. Ľudia ich jednoducho hádzali do vody, nevedeli čo s nimi. V inom napríklad zaviedli zošit, že ak niečo pokazíte, zapíšte. Aby vedeli plánovať materiál. Zostal prázdny. Ďalšie firmy si značia na lístky ručne, potom ich jeden človek zozbiera a celý deň spisuje do softvéru, čo je okrem generovania chybovosti tiež zbytočným plytvaním času. Straty, plytvanie, neefektívnosť.

Plytvania majú často prozaické dôvody, inokedy sú za nimi systémové neznalosti.

Jedným z procesov, za ktorým sa skrýva výrazné plytvanie je konštrukcia…

Efektivita konštrukčného oddelenia býva často veľkým problémom. A súčasne platí, že samotná konštrukcia významne ovplyvňuje ďalšie fázy výroby. Príklad, ktorý uvediem charakterizuje drvivú väčšinu oddelení konštrukcie. Spolupracovali sme s veľkou konštruktérskou kanceláriou, ktorá však nemala jednotnú metodiku konštruovania. Každý konštruktér si kreslil ako chcel, ako sa naučil. Kým vytvárate nové veci, tak sa to dá ešte  ustáť, ale keď potrebujete urobiť nejakú zmenu do 3D modelu, tak sa často stáva, že musíte zahodiť všetku doterajšiu prácu a začať konštruovať nanovo.

Čiže chýbajú štandardy…

Áno. Konštruktéri sú tí, ktorí konštrukčným riešením značne ovplyvňujú technológiu výroby. Pokiaľ nepoužívajú vnútorné štandardy, tak pre ten istý účel používajú rozličné presnosti, drsnosti alebo ostatné prvky.  Napríklad rôzne skrutky pre porovnateľné podmienky, čo predražuje výrobu, lebo nákup nekúpi 2 skrutky, ale najmenej jednu krabicu, ktorú nikto nevie, či sa spotrebuje, ale keďže je to drobný materiál, tak sa do výroby vydá celá krabica. O pár dní sa situácia zopakuje, pretože si to nikto nepamätá a neeviduje.  Výsledkom je, že malá skrutka má veľký dopad pre firmu. Plytvania majú často prozaické dôvody, inokedy sú to systémové neznalosti.
Viac o odstraňovaní plytvania na konštrukcii

Ako pomáhate  firmám eliminovať plytvania? Aké riešenie prinášate do firiem?

Máme postavený model spolupráce s firmami pri odstraňovaní plytvania rozdelený na dve fázy. Najprv robíme vstupný workshop, na ktorom spolu s účastníkmi plytvania identifikujeme. Na workshopoch spolu identifikujeme problémy, firmy to v tejto úrovni neznalosti sami neurobia, nedajú to. V rámci kurzu podrobne prejdeme všetky druhy plytvania. Cieľom je dosiahnuť, aby dokázali identifikovať príznaky plytvania, a aby vo firmách aktívne hľadali a dávali podnety na ich odstránenie. Na základe praktických ukážok eliminácie strát účastníci pochopia dôležitosť opatrení spojených so znižovaním strát, a prínosy ich aplikácie pre ich firmu. Neskôr, v druhej fáze, pri osobných stretnutiach vo firme presne analyzujeme a identifikujeme konkrétne plytvania, a nastavíme riešenia ako ich odstrániť. Vyškolíme pracovníkov, aby vedeli, ako sa pozrieť na ten-ktorý problém. Pre nás je dôležitý fakt, aby sa vo firmách nastavil model neustáleho motivovania zamestnancov, podpora tímu pri hľadaní riešení problémov. Tým sa posúva spoločnosť vpred, a tento postoj by mal tvoriť jadro firemnej kultúry každého podniku.

Viac informácií na sova.sk

Diskusia